DYREKTOR

ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI

OGŁASZA NABÓR
DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
NA STANOWISKO

STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY
(ETAT FUNKCJONARIUSZA)

termin składania ofert do dnia

30 marca 2018 roku

Przewidywana liczba osób do przyjęcia – od 8 do 12

Przewidywany termin przyjęcia do służby – 2018 rok

1)  Wymagania stawiane kandydatom:

obywatelstwo polskie;

uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystanie z pełni praw publicznych;

rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec niego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo;

rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

wykształcenie co najmniej średnie;

zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

3)  Charakter pracy

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności.

4)  Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane powinny do dnia 30.03.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00
złożyć następujące dokumenty:

CV

podanie o przyjęcie do służby;

wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej – jej wzór dostępny jest na stronie internetowej: http://www.sw.gov.pl/praca/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/

 osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem okręślającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty na adres: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.

Natomiast w późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia:

świadectw pracy lub służby (kserokopie – oryginały do wglądu),

dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

odpisu skróconego aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa,

kserokopii dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej.

5) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

ocenę złożonych dokumentów,

rozmowę kwalifikacyjną,

sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,

test sprawności fizycznej,

postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,

ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby,

sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Wybrani kandydaci na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr telefonu: (42) 675 – 02 – 75 lub (42) 675 – 03 – 07.

Zgłoszenia niespełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie

 nie będą rozpatrywane.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r., Nr. 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej