DYREKTOR

ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI

OGŁASZA NABÓR
DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
NA STANOWISKO

MŁODSZEGO PIELĘGNIARZA/

MŁODSZEJ PIELĘGNIARKI

ABULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
(ETAT FUNKCJONARIUSZA)

termin składania ofert do dnia

30 marca 2018 roku

Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1

Przewidywany termin przyjęcia do służby – kwiecień/maj 2018 rok

1)  Wymagania stawiane kandydatom:

obywatelstwo polskie;

uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystanie z pełni praw publicznych;

rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec niego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo;

rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

2)  Charakter pracy:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.

3)  Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane powinny do dnia 30.03.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 złożyć następujące dokumenty:

CV wraz ze wskazanym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail)

podanie o przyjęcie do służby;

wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej – jej wzór dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ankieta

osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem określającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty, na adres: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.

W późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia:

świadectw pracy lub służby (kserokopie – oryginały do wglądu),

dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

odpisu skróconego aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa,

kserokopii dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej.

4) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

ocenę złożonych dokumentów,

rozmowę kwalifikacyjną,

sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,

test sprawności fizycznej,

postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,

ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby,

sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr. telefonu: (42) 675-02-75 lub (42) 675-03-07.

Zgłoszenia niespełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r., Nr. 133, poz. 883 z późn. zm.)

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej