DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA DZIAŁU PENITENCJARNEGO (ETAT FUNKCJONARIUSZA)

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKO

MŁODSZEGO INSTRUKTORA DZIAŁU PENITENCJARNEGO (ETAT FUNKCJONARIUSZA)

 

1)  Przewidywana liczba osób do przyjęcia – od 1 do 3

 

2)  Wymagania stawiane kandydatom:

 

obywatelstwo polskie;

uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystanie z pełni praw publicznych;

rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec niego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo;

rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalizacji mającym zatosowanie w resocjalizacji wyłącznie z następujących zakresów: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki lub psychologii, socjologii, kryminologii i prawa.

zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

 

3)  Charakter pracy

 

Praca w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

4)  Przebieg postępowania

 

Osoby zainteresowane powinny do dnia 31.03.2017 r. w godz. 8.00 – 16.00 złożyć następujące dokumenty:

CV wraz ze wskazanym adresem poczty elektronicznej (e-mail);

podanie o przyjęcie do służby;

wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej – jej wzór dostępny jest na stronie internetowej: http://www.sw.gov.pl/pl/praca/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/

 osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem okręślającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty na adres: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.

 

 

Natomiast w późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia:

 

świadectw pracy lub służby (kserokopie – oryginały do wglądu),

dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

odpisu skróconego aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa,

kserokopii dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej.

 

5) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

 

ocenę złożonych dokumentów,

rozmowę kwalifikacyjną,

sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,

test sprawności fizycznej,

postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,

ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby,

sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Wybrani kandydaci na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr telefonu: (042) 675-03-23 lub 675-02-75.

 

Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie

 nie będą rozpatrywane.

 

 

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej