OGŁOSZENIE O PRACĘ

Kierowca działu kwatermistrzowskiego

 

Areszt Śledczy w Krakowie-Podgórzu ogłasza nabór na stanowisko: kierowcy działu kwatermistrzowskiego. Przewidywana ilość miejsc – 1.

 

1.Wymagania zgodne z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystająca z pełni praw publicznych;
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo,a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 2. Wymagane dokumenty:

pisemne podanie o przyjęcie do służby;

wypełniona ankieta personalna (druk do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/).

dokumenty potwierdzających posiadane wykształcenie

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne

świadectw pracy lub służby

książeczka wojskowa,

3. Wymagania wynikające z regulacji kwatermistrzowskich:

Posiadanie przez conajmniej 3 lata prawa jazdy bez ograniczeń wynikajacych ze stanu zdrowia lub możliwosci prowadzenia okreslonego rodzaju pojazdu, za wyjatkiem wymagania korekty wzroku za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych

Prawo jazdy kat. “B”, “C”, “D”

Ukończone 21 lat

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – wymóg wynikający z art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujacych pojazdami / Konieczność uzyskania na etapie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

Uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – wymóg wynikający z art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujacych pojazdami / Konieczność uzyskania na etapie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

 

4. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

- Oceny złożonych dokumentów;

- Przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

- Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

- Testu sprawności fizycznej kandydata,

- Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych;

- Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

- Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

- Zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

5. Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku:

- niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie usunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie;

- niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym;

- niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ww. ustawy;
- negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego;

- gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

5. Termin składania dokumentów 14-17 listopada 2017 roku w godzinach od 9:00 do 14:00

Areszt Śledczy w Krakowie-Podgórzu wyłącznie osobiście
ul. Czarnieckiego 3
30-536 Kraków


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 620 50 54 w godzinach 8:00 – 14:30


 

6. Dodatkowe informacje:

Kandydaci, wobec których dyrektor jednostki podejmie decyzję o poddaniu postępowaniu kwalifikacyjnemu zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Podpisała

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu

/-/ ppłk mgr Renata Niziołek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej