Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie
ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko

młodszego asystenta Ambulatorium z Izbą Chorych (lekarz)
planowana liczba osób do przyjęcia do służby – 1
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0.5 etatu
planowane przyjęcie: luty – marzec 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631
z późn. zm.);
Ustawa o działalności leczniczej z dnia15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 304);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
 
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
- korzystająca z pełni praw publicznych;
- wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza
- aktualne prawo wykonywania zawodu
- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;
- uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów, określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 
WYMAGANIA DODATKOWE
- dyspozycyjność;
- umiejętność pracy w zespole;
- dokładność.

Oferowane wynagrodzenie brutto około 2.150 zł

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
I ETAP
Osoby zainteresowane, w dniach 11 stycznia 2018 r. -  30 stycznia 2018 r., winne złożyć następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie do służby
kwestionariusz osobowy
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz oświadczenie o niekaralności
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne

O ZAKWALIFIKOWANIU DO II ETAPU
ZAINTERESOWANI POWIADOMIENI ZOSTANĄ TELEFONICZNIE

 
II ETAP

 
W przypadku zakwalifikowania do II etapu postępowania osoby zainteresowane zobowiązane są do dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów:

1.   Dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
2.   Dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
3.   Kserokopię dowodu osobistego;
4.   Kserokopię książeczki wojskowej;
5.   Odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;
6.   Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy;
7.   Aktualne prawo do wykonywania zawodu.
8.   Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe
i naukowe;

WYBRANI NA PODSTAWIE OCENY ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW KANDYDACI ZOSTANĄ TELEFONICZNIE POWIADOMIENI
O TERMINIE I MIEJSCU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod nr telefonu
94 – 31 – 82 – 293
POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE PROCEDURY
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NIE GWARANTUJE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej