Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony

OGŁOSZENIE

Areszt Śledczy w Kielcach ogłasza nabór kandydatów do służby w charakterze funkcjonariusza SW, na stanowisko:

Strażnik działu ochrony Aresztu Śledczego w Kielcach (liczba osób przewidzianych do przyjęcia - 5)

Zgodnie z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2017., poz. 631 z późn. zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1. posiadająca obywatelstwo polskie

2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej

3. korzystająca z pełni praw publicznych

4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowanie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

7. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie

8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

Wymagane dokumenty:

1. pisemne podanie o przyjęciu do służby

2. CV

3. wypełniona ankieta personalna - wzór ankiety personalnej dostępny na stronie internetowej www.sw.gov.pl (zakładka "Praca" Zasady przyjęcia do Służby Więziennej)

Wstąpienie do służby w Służbie Więziennej jest dobrowolne i następuje po pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego do SW znajduje się w art. 39 Ustawy z dnia 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017r. poz. 631 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010r. Nr. 186 poz. 1247).

Wszystkie informacje na temat ogłoszonej rekrutacji uzyskać można w dziale kadr Aresztu Śledczego w Kielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

tel: 041/331-40-91 wew. 305

Przyjmowanie ofert do dnia 23.03.2018r.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej