Dyrektor Aresztu Śledczego w Kędzierzynie- Koźlu ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych.

KONKURS OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

Zapraszam do złożenia oferty o świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej na rzecz  osadzonych w Areszcie Śledczym w Kędzierzynie-Koźlu o n/w specjalizacji:

- lekarz psychiatra

Zamawiający:

Areszt Śledczy w  Kędzierzynie - Koźlu

ul. Racławicka 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.(77) 482 10 01

fax.(77) 482 28 33 

as_kedzierzyn_kozle@sw.gov.pl

1. Przedmiot zamówienia – świadczenia medyczne w zakresie opieki  lekarskiej  (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych

3. Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia 1.09.2017 r.  do dnia  31.12.2018 r.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy  dostarczyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • parafowany projekt umowyzałącznik nr 2
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 • dyplom specjalizacji;
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich;
 • zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej;
 • numer – REGON prowadzonej działalności gospodarczej;
 • ubezpieczenie OC zgodnie z obowiązującymi przepisami /ksero polisy/,
 • 1 zdjęcie (do legitymacji).

6. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

8. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę lub osoby  upoważnione  do  reprezentowania firmy.

9. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na świadczenia medyczne w zakresie opieki lekarskiej na rzecz osadzonych w Areszcie Śledczym w Kędzierzynie - Koźlu”.

10. Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2017r. o godz. 10.00, w sekretariacie Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu .

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2016r. o godz. 13:00 w kadrach Aresztu Śledczego w Kędzierzynie - Koźlu.

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

13. Zawiadomienie o wynikach konkursu ofert zostanie ogłoszone zgodnie z art.151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz . U . z  2015 r. poz. 581 ze zm.):

- Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

- W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający  określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2. 

                            Dyrektor

                   Aresztu Śledczego

               w Kędzierzynie - Koźlu

                mjr Wojciech Dudziec

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej