-

Hajnówka, 13 marca 2018 roku

ARESZT ŚLEDCZY W HAJNÓWCE OGŁASZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO:

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO – FUNKCJONARIUSZ (rezerwa kadrowa)

Dodatkowe informacje:

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Hajnówce na stanowisko:
młodszego psychologa działu penitencjarnego – ilość przewidywanych osób do przyjęcia - 1

Charakter pracy:

ּ praca w systemie jednozmianowym – 8 godzinnym;
· w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;


Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.),
· rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247 zwane dalej : „rozporządzeniem w sprawie postępowania kwalifikacyjnego”).

Wymagania:
wobec osoby przewidzianej do zajmowania tego stanowiska:
· posiadanie obywatelstwa polskiego,
· posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
·korzystanie z pełni praw publicznych,
· osoba która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
· osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
· osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
· posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia;
· posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wymagania dodatkowe:

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- dokładność.

Oferowane wynagrodzenie brutto: 3.485 zł w tym: uposażenie zasadnicze – 2.593 zł; dodatek za stopień – 792 zł; dodatek służbowy – 100 zł

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA:

I ETAP

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o dostarczenie dokumentów w formie papierowej w dniach 14 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku: (osobiście w godzinach 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – liczy się data wpływu do Aresztu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka)

· podanie o przyjęcie do służby z uzasadnieniem,
· wypełnioną ankietę personalną (stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej- ogłoszone (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1247) lub do pobrania pod adresem 
http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 

O ZAKWALIFIKOWANIU DO II ETAPU ZAINTERESOWANI POWIADOMIENI ZOSTANĄ TELEFONICZNIE

II ETAP
W przypadku zakwalifikowaniu do II etapu i podjęcia przez Dyrektora jednostki decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym terminie pozostałych dokumentów:

- kserokopie świadectw pracy lub służby;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
- kserokopie odpisów skróconych aktu urodzenia; własnego, małżonka , dzieci oraz odpis aktu małżeństwa;
- 1 fotografię;
- kserokopie książeczki wojskowej;
- kserokopie dowodu osobistego;
(wymienione wyżej dokumenty należy przedstawić w oryginale do wglądu)

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

WYBRANI NA PODSTAWIE OCENY ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW KANDYDACI ZOSTANĄ TELEFONICZNIE POINFORMOWANI O TERMINIE I MIEJSCU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego:
Areszt Śledczy w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00- 15.00 telefonicznie: 085- 683-20-07 w. 125


POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NIE GWARANTUJE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

PODPISAŁ (-)               

ppłk Roman Paszko          

Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej