Ogłoszenie o naborze kandydatów do podjęcia służby w Areszcie Śledczym w Grójcu na stanowisku młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 631 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby  Więziennej  (Dz. U. Nr 186, poz. 1247) Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ogłasza nabór na kandydatów do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Grójcu na stanowisko młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz Ambulatorium z Izbą Chorych. 

 • Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do służby – 2
 • Przewidywany termin przyjęcia do służby – 2018 rok
 • Miejsce służby – Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie

Wymagania stawiane kandydatom:   

W  Służbie Więziennej na stanowisku młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec, której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie medyczne w zakresie pielęgniarstwa;
 • posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Charakter pracy:

     •    praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) oceny złożonych dokumentów;

2) przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

4) testu sprawności fizycznej kandydata;

5) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

6) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

7) zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemne podanie o przyjęcie do służby;
 2. wypełniona ankieta personalna;
 3. świadectwa pracy lub służby;
 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, specjalistyczne;
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;
 6. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka, dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Kandydat składa podanie o przyjęcie do służby oraz wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości          z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247) – druk ankiety personalnej znajduje się na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej w Areszcie Śledczym w Grójcu do dnia 28 lutego 2018 roku.

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe dokumenty kandydat jest zobowiązany przedłożyć w przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego wobec jego osoby.

Kandydaci, wobec których Dyrektor jednostki podejmie decyzję o poddaniu postępowaniu kwalifikacyjnemu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie dostarczenia pozostałych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Areszcie Śledczym w Grójcu.

 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym

Areszt Śledczy w Grójcu

Dział kadr tel. (048) 664-20-52 wew. 30 lub 37 w godz. 8.00 – 16.00

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej