Ogłoszenie o naborze kandydatów do podjęcia pracy w Areszcie Śledczym w Grójcu na stanowisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Ambulatorium z Izbą Chorych w charakterze pracownika cywilnego na 0,25 etatu.

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej(Dz. U. z 2016 roku poz. 713 z późn. zm.) Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ogłasza nabór na kandydatów do pracy w Areszcie Śledczym w Grójcu na stanowisko

młodszy asystent/starszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych

• Liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 1 na 0,25 etatu

• Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Wymagania stawiane kandydatom:

Pracownikiem może być osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

daję rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie tj. wyższe medyczne;

posiadająca prawo wykonywania zawodu;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Charakter wykonywanej pracy:

• realizacja opieki zdrowotnej nad osadzonymi

Wymagane dokumenty:

1) pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega;

2) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku (Dz. U.

Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)/;

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),

4) kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia (oryginały do wglądu).

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do zmiany lub uzupełniania udostępnianych danych.

Pisemne zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Grójcu lub za pośrednictwem poczty na adres:

Areszt Śledczy

ul. Armii Krajowej 21

05-600 Grójec

Informacji w zakresie rekrutacji udziela

Areszt Śledczy w Grójcu

Dział kadr tel. (048) 664-20-52 wew. 30 lub 37

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej