Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

MŁODSZEGO ASYSTENTA SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

(etat mundurowy)

przewidywana liczba miejsc zatrudnienia - 1

przewidywany termin zatrudnienia: 2017

Charakter pracy:

opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania stawiane kandydatom:

wykształcenie wyższe lekarskie

aktualne prawo wykonywania zawodu

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie,

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

korzystająca z pełni praw publicznych,

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 31.10.2017 r. niżej wymienionych dokumentów:

 

pisemne podanie o przyjęcie do służby;

wypełnioną ankietę personalną (wydrukowaną dwustronnie) stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247) Ankieta dostępna jest na stronie:
http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne np. potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe  i naukowe, opinie polecające;

kopie świadectw pracy lub służby;

kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;

kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dzieci oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa;

ksero książeczki wojskowej (ksero stron ze zdjęciem, z wpisem o przynależności do WKU, z kategorią zdrowia, terminem odbywania służby wojskowej, z wpisem o przeniesieniu do rezerwy) - dla osób posiadających książeczkę.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

ocena złożonych dokumentów,

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej (na którą kandydat przynosi do wglądu oryginały złożonych dokumentów),

uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

test sprawności fizycznej kandydata,

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej,

sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można przesłać złożyć osobiście do dnia 31.10.2017 r. na adres:

Areszt Śledczy w Gdańsku

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa Aresztu Śledczego w Gdańsku tel. 058 323 13 13

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej