Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

MŁODSZEGO ASYSTENTA SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

(etat mundurowy)

 • przewidywana liczba miejsc zatrudnienia - 1

 • przewidywany termin zatrudnienia: 2017

Charakter pracy:

 • opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe lekarskie

 • aktualne prawo wykonywania zawodu

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • korzystająca z pełni praw publicznych,

 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 27.01.2017 r. niżej wymienionych dokumentów:

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełnioną ankietę personalną (wydrukowaną dwustronnie) stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247) Ankieta dostępna jest na stronie:
  http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne np. potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe  i naukowe, opinie polecające;

 • kopie świadectw pracy lub służby;

 • kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;

 • kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dzieci oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa;

 • ksero książeczki wojskowej (ksero stron ze zdjęciem, z wpisem o przynależności do WKU, z kategorią zdrowia, terminem odbywania służby wojskowej, z wpisem o przeniesieniu do rezerwy) - dla osób posiadających książeczkę.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,

 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej (na którą kandydat przynosi do wglądu oryginały złożonych dokumentów),

 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

 • test sprawności fizycznej kandydata,

 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

 • sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej,

 • sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

 • zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia 27.01.2017 r. na adres:

Areszt Śledczy w Gdańsku

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa Aresztu Śledczego w Gdańsku tel. 058 323 13 13

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej