Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

 • lekarz endoskopista /gastrolog – (ETAT CYWILNY)
 • przewidywany wymiar etatu - 0,3 etatu
 • przewidywany termin zatrudnienia: 2017 rok

Charakter pracy:

- wykonywanie diagnostycznych badań endoskopowych, w tym: gastroskopowych i rektoskopowych osobom pozbawionym wolności.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe lekarskie
 • specjalizacja z zakresu gastroskopii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • niekaralność

W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

- jest obywatelem polskim
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do kadr Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 31.10.2017 r. niżej wymienionych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do pracy  i CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające ewentualny staż pracy
 • aktualne prawo wykonywania zawodu

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć osobiście w kadrach Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 31.10.2017 r. do godz: 15:00 .

Adres:

Areszt Śledczy w Gdańsku

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk

z dopiskiem: lekarz  endoskopista /gastrolog – etat cywilny

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można pod nr tel. 058 323 13 11

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej