Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu wraz z oddziałem zewnętrznym w Braniewie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej lekarza – specjalisty chorób wewnętrznych

1. UWAGI WSTĘPNE

1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwane dalej „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” określają:

- założenia konkursu ofert,

- wymagania stawiane Wykonawcom,

- tryb składania ofert,

- sposób przeprowadzania konkursu,

- przepisy prawa dotyczące środków ochrony prawnej.

2.W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

3.Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy:

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze. zm.), oraz

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz.1938 ze zm.).

- Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.).

2. DEFINICJE

Ilekroć w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o:

1. przyjmującym zamówienia (Wykonawcy) – należy przez to rozumieć podmiot,
o którym mowa art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2. udzielającym zamówienia (Zamawiającym) – należy przez to rozumieć Areszt Śledczy w Elblągu,

3. przedmiocie konkursu ofert – należy przez to rozumieć świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki medycznej lekarza internisty

4. formularzu oferty – należy przez to rozumieć obowiązujący formularz oferty przygotowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji,

5. świadczeniach zdrowotnych – należy przez to rozumieć świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki medycznej lekarza internisty udzielane osobom pozbawionym wolności przebywającym w Areszcie Śledczym w Elblągu, wraz z oddziałem zewnętrznym w Braniewie.

6. umowie – należy przez to rozumieć wzór umowy opracowany przez Udzielającego zamówienie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji.

3. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

Ofertę może złożyć Wykonawca wykonujący działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej lekarza – specjalisty chorób wewnętrznych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konkursowego.

Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez Wykonawcę na adres:

Areszt Śledczy w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. 12 Lutego 4a z dopiskiem na kopercie – ,,Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarz specjalista chorób wewnętrznych ”. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie danego zadania Udzielający zamówienie stosuje zasady określone w niniejszych „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym etapie ze względu na nieotrzymanie środków na ten cel. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienie zawiadomi pisemnie Wykonawców biorących w nim udział.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- specjalistyczne usługi medyczne – 85121200-5,

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu wraz z oddziałem zewnętrznym w Braniewie przez podmioty lecznicze w zakresie specjalistycznej opieki medycznej lekarza specjalisty chorób wewnętrznych na terenie Ambulatorium Aresztu Śledczego w Elblągu.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wykonywania świadczeń medycznych w ramach specjalistycznej opieki medycznej lekarza specjalisty chorób wewnętrznych osobom pozbawionym wolności przebywającym w Areszcie Śledczym w Elblągu, wraz z oddziałem zewnętrznym w Braniewie.

- prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne),

- wykonywania czynności administracyjnych związanych z działalnością służby zdrowia.

Wyżej wymienione świadczenia wykonywane będą na terenie Ambulatorium Aresztu Śledczego w Elblągu, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą lekarską kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.

3. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających
z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

4. Zamówienie może zostać udzielone zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej lekarza – specjalisty chorób wewnętrznych.

5. Udostępniona Wykonawcy dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Zamawiającego.

6. Warunki szczegółowe;

a) Zamawiający zamierza zatrudnić 1 lekarza – specjalistę chorób wewnętrznych lub podmiot wykonujący specjalistyczną działalność leczniczą – w specjalizacji choroby wewnętrzne,

b) Opieką lekarską objętych będzie ok. 500 osób, które będą przyjmowane w miejscu świadczenia usług przez wykonawcę zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podana powyżej ilość osadzonych, których należy objąć świadczeniem jest wielkością szacunkową,

c) Wykonawca może realizować przedmiotowe świadczenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w godzinach 7:00 do 18:00

d) Zamawiający ustalił, że wykonawca będzie przyjmował osadzonych zgodnie z ustalonym harmonogramem, 40 godzin w miesiącu zgodnie z wcześniej przygotowaną listą osadzonych

e) Wykonawca przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zapoznać się z receptariuszem

i leczyć lekami tam wskazanymi jako tzw. lekami pierwszego rzutu,

f) Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za realizację świadczeń zdrowotnych jest rachunek/faktura wraz z zestawieniem ilości przepracowanych w danym miesiącu godzin (ilość przepracowanych godzin potwierdzona będzie przez kierownika ambulatorium ).

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

02.06.2018 r. - 31.12.2018 r.

6. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Zamawiający ustalił, że może przeznaczyć na realizację zadania kwotę 3200 zł. miesięcznie.

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienie.

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.

6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie - pełnomocnictwie.

7. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

8. Wszystkie dokumenty oferty należy spiąć w sposób trwały.

9. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu (określonego w punkcie 8 niniejszej dokumentacji) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, np. nazwa (firma), siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.

12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

13. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, opatrzonym napisem:

,,Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych – lekarz specjalista chorób wewnętrznych” i ,,Nie otwierać przed dniem 24.05.2018 r. godziną 9:00” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.

8. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty.

2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia poświadczone:

- aktualnym zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanym przez Okręgową Radę Lekarską / aktualnym zaświadczeniem
o prawie do wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze wydanym przez wojewodę*,

- dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów medycznych),

- dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza,

- dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu do KRS*/dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczeniem o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej realizacji) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

-zaświadczeniem o nadaniu nr REGON*/zaświadczenie o nadaniu nr NIP.

* Dokumenty dotyczą podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

a) Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Aresztu Śledczego w Elblągu, w terminie do dnia 23.05.2018 r. do godziny 15:00 (liczy się data i godzina wpływu). Oferta złożona po powyższym terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

b) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.05.2018 o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego . Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. KOMISJA KONKURSOWA

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołał Komisję Konkursową.

12. PRZEBIEG PRACY KOMISJI

a) Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej.

b) W części jawnej mogą uczestniczyć Wykonawcy.

c) W części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza Wykonawcom kwoty podane w ofertach.

d) W części niejawnej po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wezwie Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

f) Jeżeli w toku niniejszego postępowania nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Wykonawca składając ofertę dodatkową nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.

13. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.

Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym kwotę, która będzie stanowić należność za każdy miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert.

W związku z powyższym, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium, przypisując jemu odpowiednią wagę procentową:

Cena zamówienia brutto – ranga 100%.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty zawierającej jednakową cenę zamawiający dopuszcza możliwości przeprowadzenia negocjacji cen.

14. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl. w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz.1938).

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w komórce ds. kadr Aresztu Śledczego w Elblągu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej