Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach podstawowej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym

w Dzierżoniowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej                (kierownik Ambulatorium)

ul. Ząbkowicka 53, 58-200 Dzierżoniów

 

 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1638).

  1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki medycznej osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie  Śledczym w Dzierżoniowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej.
  3. Udzielania świadczeń zdrowotnych w Areszcie  Śledczym w Dzierżoniowie nie mniej niż trzy razy w tygodniu oraz  w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej co najmniej raz w tygodniu (w dni robocze z wyłączeniem weekendów i dni świątecznych).
  4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.09.2017 r.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2017 r.
  6. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

- cenę

- kompletność informacji w złożonej ofercie.

2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel środki pieniężne,

- oferent nie przedstawi/uzupełni wymaganych dokumentów.

      (oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik do ogłoszenia), lub                                         można pobrać w siedzibie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności przebywających         w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej  (KIEROWNIK AMBULATORIUM)”.

4. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, nie później niż do dnia 28.08.2017r. do godz. 11.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

      Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

  1. WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

- Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1793),

- Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1638),

- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729).

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOW

 

Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty.

W wyżej wymienionym przypadku Dyrektor niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.

W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Aresztu Śledczego może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert (art. 150 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W przypadku kiedy cena za świadczenie usług medycznych proponowana przez oferentów przewyższa kwotę jaka jest możliwa do przyjęcia, Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie może zaprosić oferentów do negocjacji ceny.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

Tryb składania skarg oraz protestów określają przepisy zawarte w ww. aktach prawnych.

 

 

 

 

 

Rozmiar: 30.8 kB
Rozmiar: 35.5 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej