Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla osób pozbawionych wolności

w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego

w Bytomiu (praca w porze dziennej)

ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom

REZERWA CELOWA

 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 160).

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w oddziale wewnętrznym Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu.

2. Proponowana liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych wynosi 20 godzin tygodniowo (praca w porze dziennej w oddziale wewnętrznym tutejszego szpitala – 4h dziennie)

3. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 12.03.2018r.

4. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 30.06.2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

- cenę

- kompletność informacji w złożonej ofercie.

2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel środki pieniężne,

- oferent nie przedstawi/uzupełni wymaganych dokumentów.

(oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można pobrać
w siedzibie Aresztu Śledczego w Bytomiu bądź też ze strony internetowej jednostki).

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w oddziale wewnętrznym Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu (PRACA W PORZE DZIENNEJ – 4h dziennie, REZERWA CELOWA)”.

4. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Bytomiu, nie później niż do dnia 05.03.2018 r. do godz. 15:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

- Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1793),

- Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 160),

- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r., nr 293, poz. 1729)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.

W wyżej wymienionym przypadku Dyrektor niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.

W przypadku kiedy cena za świadczenie usług medycznych proponowana przez oferenta przewyższa kwotę jaka jest możliwa do przyjęcia, Dyrektor Aresztu Śledczego
w Bytomiu może zaprosić oferenta do negocjacji ceny.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Tryb składania skarg oraz protestów określają przepisy zawarte w w/wym. aktach prawnych.

 

Zatwierdzam:

mjr Dariusz Myrcik

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego

w Bytomiu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej