O G Ł O S Z E N I E

Areszt Śledczy w Bytomiu, ul. Wrocławska 4 ogłasza nabór kandydatów do służby w Służbie Więziennej na następujące stanowisko:

pielęgniarka / pielęgniarz
szpitala i ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do pracy – 1 osoba (pełny wymiar czasu pracy)

Wynagrodzenie: 3.000,00zł brutto

Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017r., poz. 631 z późn. zm.):

„Art. 29 Pracownikiem może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281);
 6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy”.
 7. Preferencje dotyczące wyboru kandydatów:
 8. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka
 9. nienaganny stan zdrowia,

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy
 2. CV
 3. kserokopia prawa wykonywania zawodu
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 5. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

Dokumentację należy składać w teczce z dopiskiem „konkurs na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza” do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Na podstawie analizy zebranych dokumentów, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w ustalonym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/ 388 62 19 lub 388 62 48.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej