Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług farmaceutycznych w aptece Zakładowej-Okręgowej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w dni powszednie, 80 godzin w miesiącu.

Okres świadczenia usług: od 23.10.2017 do 31.12.2017

 

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie w przypadku Indywidualnej praktyki lekarskiej:

Posiadanie prawa wykonywania zawodu;

Posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Ponadto przyjmujący zamówienie nie może być:

a). zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności farmaceutycznych na podstawie przepisów o zawodzie farmaceuty lub przepisów o izbach aptekarskich

b). ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

c). pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Obowiązki przyjmującego zamówienie i sposób przygotowania oferty:

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty uwierzytelnioną kserokopię następujących dokumentów:

1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów farmaceutycznych,

2. kserokopię prawa wykonywania zawodu;

3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

4. kserokopię polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na druku „Formularz ofertowy” Załącznik nr 1.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze w/w druku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik do umowy.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz z złożeniem oferty ponosi Przyjmujący zamówienie, niezależnie od wyniku postępowania.

W celu sprawdzania autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od Przejmującego zamówienie przedstawienia oryginału, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa niezależnie od daty nadania jeśli wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym do ich złożenia nie będą rozpatrywane.

Ofertę wraz ze wszystkim załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem.

Imię i nazwisko Oferenta....................................................................

 

Oferta w ramach umowy kontraktowej z zakresu

świadczenia usług farmaceutycznych (magister)

 

Tryb udzielania wyjaśnień:

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia.

Osobami uprawnionymi do udzielania w/w informacji są:

Beata Powałka – Kierownik Apteki

tel/fax 52 58 55 384

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:

Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszczy

nie później niż do dnia 20.10.2017r. do godziny 11:00

 

Zasady wyboru ofert

Zamawiający wyłoni oferenta, którego oferta:

Odpowiada wszystkim wymaganiom Udzielającego zamówienie.

Przedstawia najkorzystniejszą ofertę cenową.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Wybór najkorzystniejszej nastąpi dnia 20.10.2017r. o godzinie 12:30

Podpisanie umowy nastąpi dnia 23.10.2017r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotu zamówienia oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Postanowienia zawieranej umowy:

Projekt umowy jest do wglądu w sekretariacie Szpitala Aresztu Śledczego w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej