Dyrektor Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej

ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej

na stanowisko:

 

MŁODSZEGO ASYSTENTA/ASYSTENTA - LEKARZ STOMATOLOG

pracownik cywilny - 0,5 etatu

 

 

 

 

I. Liczba osób przewidywanych do przyjęcia – 1.

Wymiar czasu pracy - 0,5 etatu.

Przewidywany termin przyjęcia: styczeń 2018 r.

Wynagrodzenie: ok. 3 000,00 brutto miesięcznie.

 

II. Charakter pracy:

- opieka lekarska nad osobami pozbawionymi wolności w zakresie stomatologi.

 

III. Wymagania:

- wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza dentysty oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,

- mile widziana specjalizacja I lub II stopnia i 5 lat lat pracy w zawodzie,

- ponadto pracownikiem Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej może być osoba:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ,

- daję rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie była prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

IV. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Aresztu Śledczego w Bielsku- Białej - do dnia 17 listopada 2017 roku niżej wymienionych dokumentów:

Podanie.

Curriculum Vitae (CV).

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kserokopie świadectw pracy.

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.

V. Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

VI. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

ocena złożonych dokumentów,

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

Uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

 

 

 

Aplikacje należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „nabór – lekarz stomatolog” na adres:

ARESZT ŚLEDCZY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Słowackiego 15a

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Aplikacje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wszystkie osoby, które złożą wymagane dokumenty, zostaną powiadomione

o wynikach naboru.

 

Informacji o naborze udzielają funkcjonariusze na stanowisku ds. kadr, szkolenia i socjalnych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 pod numerem telefonu 33 82 80 512.

 

 

 

 

 

podpisał: (-)

p.o. Dyrektor Aresztu Śledczego

w Bielsku-Białej

kpt. mgr Ireneusz Łaciak

 

Rozmiar: 18.7 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej