Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku dniem 13 listopada 2017 roku ogłasza nabór na stanowisko strażnika działu ochrony – etat mundurowy.

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do służby na stanowisko strażnika działu ochrony – 5, /rezerwa kadrowa/;

Termin składania dokumentów 13-17 listopad 2017 rok.

Wymagania stawiane kandydatom :

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty do dnia 17.11.2017r.

1 Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Służbie Więziennej oraz wypełnioną ankietę personalną - załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247)

2. Kserokopia książeczki wojskowej

3. W przypadku podjęcia przez kierownika jednostki decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonym terminie pozostałych dokumentów o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt. 2-7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017r., poz. 631 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

świadectwa pracy lub służby (kserokopie);

dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie);

zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testów sprawności fizycznej;

odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz skrócony odpis aktu małżeństwa (kserokopie);

kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej;

inne, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

oceny złożonych dokumentów;

przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

testu sprawności fizycznej;

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej ( Dz. U. z 2017r., poz. 631 z późn. zm.) (art. 38 i 39)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

Sposób złożenia dokumentów:

listownie na adres: Areszt Śledczy w Białymstoku, ul. M. Kopernika 21, 15-377 Białystok;

osobiści do kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku w godz. 9:00 – 14:00.

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udzielają funkcjonariusze kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku pod numerem tel. 085 665 54 65. Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej