Komisja powołana przez Dyrektora Aresztu Śledczego w  Krasnymstawie  w dniu 13.11.2017 r. stwierdziła, iż w toku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Lekarz specjalista pulmonolog

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA NIEPODLEGAJĄCA ODRZUCENIU

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie  unieważnia postępowanie, w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Lekarz specjalista pulmonolog.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej