Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010.186.1247)

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

młodszy wychowawca działu penitencjarnego - funkcjonariusz

Liczba osób przewidywanych do przyjęcia – 1 (rezerwa kadrowa)

            W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa;
 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

 

Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Służbie Więziennej;
 2. wypełnioną ankietę personalną stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010.186.1247) dostępna pod adresem

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonych przez Dyrektora jednostki terminach, pozostałych dokumentów:

 

 1. kopie świadectw pracy lub służby;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
 3. kopię prawa wykonywania zawodu;
 4. kopię odpisu skróconego aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 5. kopię książeczki wojskowej;
 6. kopię dowodu osobistego;

Oryginały powyższych dokumentów do wglądu w dniu składania.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

 1. ocena złożonych dokumentów;
 2. przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
 3. uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
 4. test sprawności fizycznej kandydata;
 5. przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;
 6. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;
 7. sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata;
 8. zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Termin składania dokumentów do dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać
w kadrach Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 27 22-300 Krasnystaw i pod nr telefonu 82 575 61 23 w godz. 9:00 – 15:00

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej