O G Ł O S Z E N I E

Areszt Śledczy w Bytomiu, ul. Wrocławska 4 ogłasza nabór kandydatów do pracy w Służbie Więziennej na następujące stanowisko:

asystent (LEKARZ) szpitala i ambulatorium z izbą chorych

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do pracy – 1.

Wymiar etatu – niepełny wymiar czasu pracy

Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017r., poz. 631 z późn. zm.):

„Art. 29. Pracownikiem może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Preferencje dotyczące wyboru kandydatów:

  1. tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia (choroby wewnętrzne),
  2. mile widziane uprawnienia do wykonywania badań USG,
  3. minimum 5 lat w zawodzie lekarza,
  4. nienaganny stan zdrowia,

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do pracy
  2. CV
  3. kserokopia prawa wykonywania zawodu
  4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

Dokumentację należy składać w teczce z dopiskiem „konkurs na stanowisko asystenta oddziału wewnętrznego szpitala i ambulatorium z izbą chorych” do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

Na podstawie analizy zebranych dokumentów, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w ustalonym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/ 388 62 19 lub 388 62 48.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej