DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY NA STANOWISKO MŁODSZEGO PSYCHOLOGA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

liczba osób przewidywanych do przyjęcia - 1

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim – kierunek psychologia

 

Ponadto kandydat powinien być osobą:

 • posiadającą obywatelstwo polskie
 • posiadającą uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystającą z pełni praw publicznych
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • dającą rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

Kandydat wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci do podjęcia służby winien złożyć w kadrach Zakładu Karnego w Kłodzku następujące dokumenty:

 • wypełnioną ankietę personalną - wzór ankiety personalnej dostępny na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej
 • CV
 • dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie)
 • kserokopię książeczki wojskowej
 • kserokopię dowodu osobistego

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów :

 • oceny złożonych dokumentów
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 • testu sprawności fizycznej kandydata
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub przerywa to postępowanie, w przypadku:

 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowo terminie
 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy o Służbie Więziennej
 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego
 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej

 

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego”

na adres:

Zakład Karny w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 16

57-300 Kłodzko

 

Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 31.01.2018r.

 

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: (74) 865 18 07. Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kłodzku.

 

 

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU

ppłk Krzysztof Krasowski

 

Podstawa prawna :

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. 2017 poz. 631 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej