Zakład Karny w Oleśnicy Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony (etat funkcjonariusza Służby Więziennej). Zakład Karny w Oleśnicy rozpoczyna nabór kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2017 roku, który trwać będzie od 07.11.2017. do 31.12.2017. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej - (decyduje data stempla pocztowego).

Liczba osób planowanych do przyjęcia – 4 – strażnik działu ochrony,

Planowany termin przyjęcia – 2018

 

Kryteria naboru:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystająca z pełni praw publicznych
 • dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunko-wo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach
 • o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.  

Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego pozytywne zakończenie jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają w dziale kadr Zakładu Karnego w Oleśnicy następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Służby Więziennej,
 • CV,
 • wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej
 • (aktualny plik z ankietą dostępny do pobrania na stronie www.sw.gov.pl (zakładka ”Praca” - zasady przyjęcia do Służby Więziennej) – PROSZĘ ANKIETĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE).
 • świadectwa pracy lub służby;
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych – o ile taki zasiłek był pobierany,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specja-listyczne;
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej ( dostarczone w dniu testu)
 • odpisy skróconych aktów urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • kserokopię dowodu osobistego i książeczki wojskowej
 • jedna aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

Wymienione wyżej dokumenty należy przekazywać drogą pocztową do dnia 31.12.2017r.
na adres Zakład Karny w Oleśnicy ul. Wały Jagiellońskie 1 56-400 Oleśnica z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru”. O dacie doręczenia decyduje data stempla pocztowego.

Po zakończonej rekrutacji nie odsyłamy kserokopii dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • oceny złożonych dokumentów,
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • testu sprawności fizycznej kandydata,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską MSW,
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 • zatwierdzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej listy kandydatów spełniających wszystkie kryteria przyjęcia do Służby Więziennej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym, o czym osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego, nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz uzyskać w kadrach ZK w Oleśnicy, ul. Wały Jagiellońskie 1 tel. 398 07 03

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej do rekrutacji nie może przystąpić osoba, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy uzyskała odmowę lub przerwano prowadzone wobec niej postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Oleśnicy.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej