KONKURS OFERT; Umowa - kontrakt.

Rzeszów, 17.05.2018r.

Nr sprawy: 2233/9/SZ/18

DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE
35 - 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.)


OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich.

1.ZAMAWIAJĄCY: Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

2.Tryb postępowania: Konkurs ofert.

3.Przedmiot zamówienia:
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- usługi medyczne i podobne  85120000-6,
- specjalistyczne usługi medyczne 85121200-5,
- usługi psychiatryczne lub psychologiczne 85121270-6,
- usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego 85121220-1,
- usługi urologiczne 85121292-6,
- specjalistyczne usługi chirurgiczne 85121300-6,
- usługi obrazowania medycznego 85150000-5.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie:
- konsultacji psychiatrycznych - szacowana ilość konsultacji do zrealizowania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. – 240,
- konsultacji neurologicznych - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. – 80,
- konsultacji laryngologicznych - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. – 60,
- konsultacji urologicznych  -  szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. – 50,
- konsultacji chirurgicznych - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. – 80,
- konsultacji specjalistycznych - wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie USG - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. – 150.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zleci wyjazd osadzonego do zewnętrznego podmiotu leczniczego (w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia wymagających natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, niemożliwej do realizacji na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie).
a)Wykonawca zobowiązany będzie do:
- wykonywania konsultacji specjalistycznych zleconych przez lekarzy POZ dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie,  
- prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej indywidualnej i zbiorowej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne),
- sporządzania odpowiednich oświadczeń w sytuacji kiedy trzeba będzie udzielić odpowiedzi na skargi i prośby osadzonych oraz prowadzenia w tym zakresie wymaganej dokumentacji,
- wykonywania czynności administracyjnych związanych z działalnością służby zdrowia.
Wyżej wymienione świadczenia wykonywane będą na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą lekarską kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.
Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
b)Zamówienie może zostać udzielone zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich będących przedmiotem niniejszego postępowania.
c)Zakres świadczonej opieki medycznej ograniczony jest infrastrukturą i wyposażeniem Zamawiającego. Zamawiający zapewni na czas wykonywania świadczeń pokój lekarski oraz pomieszczenia zabiegowe, obsadę pielęgniarską, dokumentację medyczną osadzonych i leki.
Udostępniona Wykonawcy dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Zamawiającego.
3.1. Warunki szczegółowe:
a)zamówienie składa się z sześciu (części) zadań stanowiących odpowiednio załącznik od nr 1 do nr 6 (formularz ofertowy) do niniejszej dokumentacji,
b)podana w niniejszym ogłoszeniu ilość konsultacji jest wielkością szacunkową,
c)Wykonawca może realizować swoje obowiązki w dowolnym dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze służbą zdrowia Zakładu Karnego w Rzeszowie,
d)udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie,
e)Wykonawca przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zapoznać się z receptariuszem i leczyć lekami tam wskazanymi jako tzw. lekami pierwszego rzutu.

4.O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności  leczniczej mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
Zamówienie może zostać udzielone zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń  zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich będących przedmiotem niniejszego postępowania.
1)Wykonawca podejmujący się świadczenia usługi jest zobowiązany posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej, prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia poświadczone m. in.:
a)dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze   Rzeczypospolitej Polskiej,
b) dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje (do oferty należy dołączyć dyplom ukończenia studiów medycznych, posiadaną specjalizację właściwą dla świadczonej usługi),
c)ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018r.  poz. 160 z późn. zm.). Wraz z ofertą Wykonawca może złożyć oświadczenie, o zobowiązaniu się do  przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy.

UWAGA:
- W przypadku składania oferty przez podmiot leczniczy zatrudniający lekarzy, Wykonawca przedstawia oprócz dokumentu o którym mowa w pkt. 4 ppkt 1 c), dokumenty dla lekarza, który będzie świadczył usługi w zakresie danej specjalizacji.

- Jeżeli ww. dokument znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, a potwierdzony w nim stan faktyczny i prawny nie uległ zmianie, Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia tego dokumentu wraz z ofertą.

5. W Dziale Kwatermistrzowskim Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76, (pokój 116), począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godzinach pracy administracji zakładu tj. od 7:30 do 15:30 można uzyskać: treść niniejszego ogłoszenia wraz z „Warunki konkursu ofert”.

6.Dokumentację dotyczącą prowadzonego „konkursu ofert” można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.sw.gov.pl (w zakładce ,,Praca”).

7.Niniejsze ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie.

8.Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty.
Zamawiający porówna złożone w toku niniejszego postępowania oferty wraz z wymaganymi dokumentami i udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) za 1 konsultację w zakresie udzielania świadczeń w danej specjalizacji.
Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym kwotę, która będzie stanowić należność za 1 konsultację w danej specjalizacji.  

9.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a)Pisemną ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert.
b)Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu zamówienia: ,,Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich”     i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 30.05.2018r. godziną 9:15” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.
c)Pisemną ofertę należy złożyć w biurze podawczym Zakładu Karnego w Rzeszowie, w terminie do dnia 30.05.2018r. do godziny 9:00 (liczy się data i godzina wpływu).
Oferta złożona po powyższym terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona nadawcy.
d)Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu składania ofert o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego tj. w sali odpraw Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322  Rzeszów, ul. Załęska 76.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (dla każdego z zadań).
Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wezwie Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
Jeżeli w toku niniejszego postępowania, nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej (w zakresie danego ZADANIA) ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Wykonawca, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.
W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty (w zakresie danego ZADANIA) po dokonaniu wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

10.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ,,konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl(w zakładce ,,Praca”) w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma informację
o wyniku postępowania w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej lub faksu).
W zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

12.Umowa (kontrakt) w sprawie przedmiotowych świadczeń zawarta będzie na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 21.12.2018r.

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu oraz wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

14.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.).

Podpisał: Dyrektor ZK w Rzeszowie płk mgr Robert Kogut.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej