konkurs ofert na udzielanie opieki zdrowotnej w zakresie opieki pielęgniarskiej

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

na udzielanie opieki zdrowotnej w zakresie opieki pielęgniarskiej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1, 2 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618)

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu z siedzibą:

98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5 

 

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o wykonywanie opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący taką działalność do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu, dotyczących świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę, świadczonych dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Sieradzu, w zakresie realizacji powierzonych obowiązków, w okresie rozliczeniowym od 24.10.2017 r. do 31.12.2017r.

 

W konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów o wykonywanie działalności leczniczej mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot konkursu;

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami; tj. są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę;

  • posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu;

  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Kryterium wyboru ofert:

  • cena brutto za godzinę świadczenia usługi; waga 100%;

  • kompleksowość świadczenia usług w zakresie objętym konkursem.

 

Oferty powinny być składane na formularzu ofertowym (zał. 1 – do pobrania ze strony internetowej www.sw.gov.pl), który wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać również w siedzibie Zakładu Karnego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5, pokój kadr w godz. 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, nr tel. (43) 8270617. Do pobrania są również pozostałe materiały tj. oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją konkursu, warunki szczegółowe, projekt umowy oraz oświadczenie o niekaralności.

Na kopercie powinno być zaznaczone jakiej działalności medycznej oferta dotyczy.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (jeśli dokumenty składane będą w formie kserokopii, należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem),
w
zamkniętych kopertach lub paczkach od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 7.30 – 15.30, w sekretariacie Zakładu Karnego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5, do dnia 20.10.2017 r. do godz. 11:30.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeśli wpłynie do Zakładu Karnego w Sieradzu do dnia 20.10.2017 r. do godz. 11:30.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu otwarcia ofert, które nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, 23.10.2017 r., o godz. 12:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.bip.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń jednostki.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zakład Karny w Sieradzu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie działalności leczniczej, przysługuje możliwość składania protestów, odwołania i skarg.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją konkursu

Zał. 3 Warunki szczegółowe

Zał. 4 Projekt umowy

Zał. 5 Oświadczenie o niekaralności

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej