Zakład Karny w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański, tel. 068 3284006/5
NIP 973-00-65-293 Regon 000320704 EKD -7523Z


OGŁASZA NABÓR NA N/W STANOWISKO

 

strażnik działu ochrony - 3 osób

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

• wykształcenie średnie

Ponadto kandydat powinien być osobą:

• posiadającą obywatelstwo polskie,

• posiadającą uregulowany stosunek do służby wojskowej,

• korzystającą z pełni praw publicznych,

• która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

• która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

• dającą rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

• posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do służby
• CV
• wypełniona ankieta personalna (wzór na stronie www. sw.gov.pl)
• dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
• kserokopie świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
• kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia - własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.


Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

1. ocena złożonych dokumentów;
2. przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
3. uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
4. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej;
6. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Służbie Więziennej;
7. sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata;
8. zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem określającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty na adres Zakład Karny w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański albo składać osobiście do dnia 30.06.2017r.

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela dział kadr ZK w Krzywańcu tel. 0-68-3284-006/5
Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.
Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru .
Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz.1247), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 20 poz. 108).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej