Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

pl Drukuj

 

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

W efekcie zawartego w dniu 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding pomiędzy Polską i Norwegią uruchomiona została kolejna perspektywa finansowa Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Zawarcie dwustronnej umowy międzynarodowej było konsekwencją podpisanych 28 lipca 2010 r. porozumień pomiędzy Unią Europejską a państwami-darczyńcami. Państwami-beneficjentami będzie dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Portugalia, Grecja i Hiszpania. Łączna kwota wsparcia wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono 32 proc.

Na mocy zawartej umowy międzynarodowej rozpoczęte zostały prace programowe. Zgodnie z systemem wdrażania, ustalonym przez państwa-darczyńców, dla każdego obszaru tematycznego zostanie przygotowany program operacyjny przez tzw. operatora programu. Programy operacyjne będą precyzować m.in.: szczegółowy opis obszarów priorytetowych, katalog beneficjentów, zasady naboru i oceny wniosków, koszty kwalifikowane itd. Poszczególne programy operacyjne będą podlegać ocenie strony polskiej i darczyńców, a następnie będą przedkładane do Komisji Europejskiej.

Jednym z obszarów określonych w Memorandum of Understanding jest obszar programowy nr 32 pn.: „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.  Całkowitą wartość programu określono w wysokości 15 294 tys. EUR. Operatorem Programu jest Zespół ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W ramach programu realizowane będą projekty predefiniowane. Przedsięwzięcie jest programem partnerskim i będzie realizowane we współpracy z norweskim więziennictwem.

Celem zaplanowanych działań, które zostaną sfinansowane ze środków NMF jest podniesienie poziomu wykonywania kary pozbawienia wolności zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi instrumentami praw człowieka. Cel ma zostać osiągnięty poprzez m.in. podniesienie efektywności działań podejmowanych wobec szczególnych grup osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz kompetencji zawodowych kadry Służby Więziennej i podniesienie kompetencji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Bezpośrednie działania służące osiągnięciu zaplanowanych rezultatów będą prowadzone poprzez m.in. realizację wśród więźniów szkoleń o charakterze zawodowym oraz podnoszących ich kompetencje społeczne w celu zwiększenia efektywności powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary, realizację szkoleń wśród kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe (m.in. szkolenia językowe, specjalistyczne, ukierunkowane na pracę z grupami szczególnymi lub więźniami młodocianymi, itp.), a także realizację szkoleń wśród kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych (m.in. warsztaty antystresowe, szkolenia podnoszące umiejętności w zarządzaniu kadrą, itp.). Planowane jest także utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Ponadto nastąpi wzmocnienie sprzętowe i modernizacja procesów dydaktycznych w ramach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Rezultatami programu będzie zwiększenie częstotliwości stosowania rozwiązań alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności oraz podniesienie kompetencji kadry Służby Więziennej oraz osadzonych.
 
 

W latach 2012-2015 w ramach programu realizowane będą następujące projekty predefiniowane:

Projekt nr 1 pn. - „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.” - beneficjent: Biuro Penitencjarne CZSW;

Projekt nr 2 pn. - „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.” - beneficjent: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW;

Projekt nr 3 pn. - „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych.” - beneficjent: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW;

Projekt nr 4 pn. - „Wzmocnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych w oparciu o Grupy Interwencyjne Służby Więziennej.” - beneficjent: Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW;

Projekt nr 5 pn. - „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi.” - beneficjent: Biuro Informatyki i Łączności CZSW;

Projekt nr 6 pn. - „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych” - beneficjent: Centralny Ośrodke Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu;

Projekt nr 7 pn. - „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego.” - beneficjent: Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w przygotowanie programu w Zespole ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym CZSW (operator programu) są:

 
pani Beata Skolmowska – młodszy inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym CZSW,
pani Beata Parashar – starszy inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym CZSW.
  
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod numerami telefonów 22 640 86 88 lub 22 640 85 96 oraz kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej: ze@sw.gov.pl.