Dyrektor Biura
ppłk Roman Kloc
Telefon: 22 640 83 91
E-mail: bsw@sw.gov.pl


 

1.         Biuro Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialne za:

1)         prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie niedopuszczalnych zachowań funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, o    których mowa w art. 28 ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.), a także ujawnianie takich przypadków;

2)         inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podniesienia świadomości wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w zakresie zagrożeń związanych z korupcją oraz przedstawianie propozycji mechanizmów przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej;

3)         realizację zadań w zakresie inicjowania, planowania i      przeprowadzania kontroli zewnętrznych jednostek organizacyjnych;

4)         koordynację zadań w zakresie załatwiania skarg, próśb, petycji i wniosków w sprawach funkcjonariuszy, interesantów oraz osób pozbawionych wolności, a także sprawowanie w tym zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej;

5) wykonywanie zadań dotyczących analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Więziennej.

2.         Do zakresu działania Biura Spraw Wewnętrznych należy, w szczególności:

1)         podejmowanie i koordynowanie współpracy z organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze w zakresie ujawniania nieprawidłowości w Służbie Więziennej;

2)         prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących występowania w Służbie Więziennej przypadków i zdarzeń ujemnie wpływających na realizację zadań służbowych, a także w zakresie nieprawidłowości związanych z przekraczaniem uprawnień, nadużywaniem zajmowanego stanowiska, niedopełnianiem obowiązków służbowych, popełnianiem wykroczeń i przestępstw przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w tym zakresie;

3)         pozyskiwanie informacji uzyskanych w ramach prowadzonych czynności profilaktycznych od funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, w tym dokonywanie analiz sprawozdawczości otrzymywanej w przedmiotowym zakresie od kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu;

4)         gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach oraz zagrożeniach w funkcjonowaniu Służby Więziennej, z wykorzystaniem wszelkich baz danych i informacji będących w posiadaniu Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy i pracowników, a także opracowywanie w razie potrzeby materiałów sprawozdawczych, porównawczych, prognoz i analiz w tym zakresie dla Dyrektora Generalnego;

5)         analizowanie i dokonywanie wstępnej weryfikacji pozyskiwanych informacji na temat występowania nieprawidłowości w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz kierowanie poszczególnych spraw do rozpatrzenia przez merytoryczne komórki organizacyjne;

6)         monitorowanie sposobu wdrażania, zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego, wniosków zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;

7)         organizowanie szkoleń z zakresu działalności Biura dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, uświadamiania o występujących potencjalnych zagrożeniach oraz ewentualnych konsekwencjach karnych, służbowych i dyscyplinarnych oraz prowadzenie innych działań profilaktycznych w tym zakresie;

8)         opracowywanie okresowych planów kontroli jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Centralny Zarząd, a także przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zleconym przez Dyrektora Generalnego;

9)         przedkładanie sporządzonych projektów wystąpień pokontrolnych i       sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych Dyrektorowi Generalnemu, a także prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych i przechowywanie dokumentacji z tych kontroli;

10)       bieżące informowanie Dyrektora Generalnego i jego zastępców o stwierdzonych w trakcie kontroli istotnych nieprawidłowościach i naruszaniu przepisów prawa;

11)       prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z problematyką skarg, próśb, petycji i wniosków w sprawach funkcjonariuszy, interesantów oraz osób pozbawionych wolności;

12) przyjmowanie, analizowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Centralnego Zarządu oraz funkcjonariuszy, zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej, których przełożonym jest Dyrektor Generalny;

13)       sporządzanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Biura;

14) prowadzenie ewidencji zdarzeń nadzwyczajnych, gromadzenie, przetwarzanie  i analiza informacji w tym zakresie oraz przekazywanie sprawozdań z czynności wyjaśniających właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym w celu zaopiniowania i podjęcia stosownych działań zapobiegawczych.

3. Do zadań Zespołu do spraw Skarg Osób Pozbawionych Wolności należy w szczególności:

1) załatwianie skarg, próśb i wniosków w sprawach osób pozbawionych wolności;

2)         prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z problematyką, o której mowa w pkt 1;

3)         sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 83 91

Fax: 22 848 76 52

E-mail: bsw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej