Dyrektor Biura
płk Włodzimierz Paszkowski
Telefon: 22 640 85 91
E-mail: bdg@sw.gov.pl


Kierownik Zespołu Prasowego
mjr Elżbieta Krakowska
Telefon : 22 640 86 63

Fax: 22 640 86 62
E-mail: ekrakowska@sw.gov.pl


Kierownik redakcji Forum Penitencjarnego i Przeglądu Więziennictwa Polskiego
red. naczelny Małgorzata Nowotny
Telefon: 22 640 86 66
E-mail: mnowotny@sw.gov.pl
 

 1. Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwane dalej „Biurem Dyrektora Generalnego”, jest odpowiedzialne za:

1) obsługę prezydialną Dyrektora Generalnego i jego zastępców;

2) organizowanie kontaktów krajowych i międzynarodowych;

3) przygotowywanie materiałów informacyjnych i analitycznych dotyczących więziennictwa;

4) organizowanie i koordynowanie:

    a) przedsięwzięć promujących Służbę Więzienną,

    b) dostępu do informacji publicznej;

5) koordynację realizacji kontaktów z prasą w imieniu Dyrektora Generalnego;

6) przygotowywanie i organizowanie wydawania „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” i „Forum Penitencjarnego”;

7) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych w zakresie właściwości rzeczowej biura.

2. Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy w szczególności:

koordynowanie działań dotyczących opracowywania programów działania i planów pracy Centralnego Zarządu oraz przedstawianie okresowych informacji o ich wykonaniu;
organizowanie:

a) posiedzeń Kolegium Dyrektora Generalnego oraz odpraw, narad i konferencji z udziałem Dyrektora Generalnego i jego zastępców,

b) udziału Dyrektora Generalnego i jego zastępców w przedsięwzięciach zewnętrznych i dokonywanie roboczych ustaleń z ich organizatorami,

c) zagranicznych wyjazdów funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz przyjmowanie w Polsce delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Dyrektora Generalnego i jego zastępców,

d) kontaktów międzynarodowych Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz sprawowanie nadzoru nad taką kontaktami międzynarodowymi jednostek organizacyjnych,

e) tłumaczenia dokumentów na potrzeby Centralnego Zarządu;

prowadzenie:

a) harmonogramów spotkań, uroczystości i wyjazdów z udziałem Dyrektora Generalnego i jego zastępców,

b) kancelarii korespondencji jawnej oraz nadzór nad obiegiem tej korespondencji,

c) ewidencji jednostek organizacyjnych,

d) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej - wspólnie z Biurem Informatyki i Łączności;

przygotowywanie projektów:

a) wystąpień okolicznościowych oraz korespondencji okolicznościowej dla Dyrektora Generalnego i jego zastępców,

b) niezbędnych materiałów analitycznych, informacji i danych dotyczących więziennictwa,

c) porozumień o współpracy międzynarodowej zawieranych przez Dyrektora Generalnego ze służbami penitencjarnymi innych krajów,

d) korespondencji zastrzeżonej do akceptacji Dyrektora Generalnego, kierowanej do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych i Rzecznika Praw Obywatelskich – po zasięgnięciu stanowiska właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej;

koordynowanie, organizowanie i nadzór nad zgodnością z ceremoniałem Służby Więziennej przedsięwzięć z udziałem Dyrektora Generalnego i jego zastępców;
nadzorowanie i koordynowanie nadawania sztandarów jednostkom organizacyjnym i odznak okolicznościowych (honorowych) oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w przygotowywaniu założeń oraz koordynacja prac związanych z opracowywaniem informacji o głównych kierunkach działania więziennictwa;
utrzymywanie kontaktów z instytucjami państwowymi zajmującymi się sprawami międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi współpracującymi ze służbami penitencjarnymi innych krajów;
koordynowanie:

a) działań związanych z upowszechnianiem doświadczeń zawodowych uzyskiwanych w toku wymiany zagranicznej,

b) umieszczania na stronie internetowej Służby Więziennej informacji w języku obcym,

c) współpracy z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie zawartych umów i porozumień międzynarodowych;

organizacja sekretariatów Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem;
kwalifikowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przygotowywanie jej do dekretacji;
współpraca z:

a) instytucjami i ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w celu propagowania i umacniania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej,

b) placówkami edukacyjnymi w ramach szeroko pojętej profilaktyki społecznej;

inicjowanie badań naukowych sprzyjających rozwojowi pracy penitencjarnej oraz propagowanie ich w praktyce;
organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć promujących i upowszechniających działania podejmowane przez Służbę Więzienną;
wydawanie biuletynu informacyjnego Służby Więziennej oraz organizowanie materiałów reklamowych i promocyjnych o Służbie Więziennej;
nadzór i koordynowanie wspólnie z Biurem Informatyki i Łączności zadań związanych z realizacją przepisów o dostępie do informacji publicznej w Centralnym Zarządzie;
prowadzenie i koordynacja prenumeraty prasy i czasopism.

3. Do zadań Zespołu Prasowego należy:

1) realizacja obsługi medialnej Dyrektora Generalnego;

2) ustalanie obowiązujących w Służbie Więziennej zasad kontaktów ze środkami   masowego przekazu;

3) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu dotyczących więziennictwa;

4) projektowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących spraw istotnych dla więziennictwa;

5) koordynacja działalności oficerów prasowych jednostek organizacyjnych oraz określanie standardów ich działania;

6) prowadzenie strony internetowej więziennictwa.

4. Zadania Zespołu Redakcji „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” i „Forum Penitencjarnego” określają odrębne przepisy.

Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa
Telefon: 22 640 85 91

Fax: 22 848 80 81
E-mail: bdg@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej