Dyrektor Biura
gen. Paweł Nasiłowski
Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl


Zastępca Dyrektora Biura
mjr Michał Ajdarow
Telefon: 22 518 81 99; 603 391 778
E-mail: majdarow@sw.gov.pl
 

1. Biuro Dozoru Elektronicznego jest odpowiedzialne za nadzór merytoryczny i techniczny nad funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego,
w zakresie określonym przepisami z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) oraz za prawidłowe funkcjonowanie Centrali Monitorowania, stanowiącej element tego systemu.

2. Do zakresu działania Biura Dozoru Elektronicznego należy w szczególności:

 administrowanie i obsługa Centrali Monitorowania;
 koordynacja pracy kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1;
 standaryzacja procedur stosowanych w jednostkach organizacyjnych w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego;
 nadzór nad działaniami podejmowanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1;
 opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego;
 prowadzenie statystyki dotyczącej funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego;
 współpraca z podmiotami uczestniczącymi w wykonywaniu kary, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, w szczególności z sędziami penitencjarnymi, sądowymi kuratorami zawodowymi, prokuratorami i adwokatami;
 współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wykonywania kary, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego;
prowadzenie działalności informacyjnej i działalności promującej stosowanie systemu dozoru elektronicznego;
 organizowanie szkoleń dotyczących systemu dozoru elektronicznego.

3. Do zadań Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania, którym kieruje, podległy dyrektorowi Biura, zastępca dyrektora Biura, należy w szczególności:

rejestrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, odtwarzanie, przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie uprawnionym organom danych osobowych osób objętych systemem dozoru elektronicznego oraz informacji o przestrzeganiu przez nich obowiązku pozostawania w miejscu dozorowania bądź zakazu przebywania w określonych miejscach lub zbliżania się do określonej osoby;
współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę telekomunikacyjną i energetyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
kontakt telefoniczny z osobami monitorowanymi.

Zwycięzców 34

03-938 Warszawa

Telefon: 22 518 82 37

Fax: 22 518 81 84

E-mail: bde@sw.gov.pl

Ulotka informacyjna

Informator dla osoby skazanej objętej Systemem Dozoru Elektronicznego:

Informator dla osoby skazanej objętej Systemem Dozoru Elektronicznego

Electronic Tagging as a non-custodial system of executing sentences involving deprivation of liberty Information Guide

Elektronische Aufsicht als nicht isolierendes System im Vollzug der Freiheitsstrafe Anleitung

llance électronique en tant que système d’exécution des peines privatives de liberté sans l’isolation du condamné Guide

Электронный надзор в качестве неизоляционной системы исполнения наказания в виде лишения свободы Справочник

Winiski i oświadczenia:

Wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE:

Oświadczenie osób pełnoletnich:

Akty prawne archiwalne:

Obowiązujące do 30.06.2015 r.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2010 Nr 142 poz. 960 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu (Dz.U. 2009 nr 45 poz. 369)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2009 nr 45 poz. 370)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2013 poz. 893)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2010 nr 149 poz. 998)

Obowiązujące od 01.07.2015 r.

Kodeks karny wykonawczy (Rozdział VIIa) SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 919)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 773)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. 2015 poz. 847)

Obowiązujce od 15.04.2016 r.

USTAWA z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Akty prawne aktualnie obowiązujące:

Kodeks karny wykonawczy – tekst jednolity (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorująceg (Dz.U. z 2015 r., poz. 797)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 800)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 813)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. 2016 poz. 1692)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1698)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1700)

Liczba skazanych w SDE od września 2009 r.

Kandydaci do SDE spełniający wymogi formalne.

Wykorzystanie pojemności SDE.

Aktywność apelacji sądowych:

w 2011 r. – liczba instalacji,

w 2012 r. – liczba instalacji,

w 2013 r. – liczba instalacji,

w 2014 r. – liczba instalacji,

w 2015 r. – liczba instalacji,

w 2016 r. – liczba instalacji,

Stan skazanych wg sadów apelacyjnych.

Populacja skazanych:

Populacja skazanych w SDE wg lat ukończonych,

Populacja skazanych w SDE wg płci.

Aktywność OISW:

w 2010 r. II półrocze,

w 2011 r. wg kwartałów – liczba zwolnionych,

w 2012 r. – liczba zwolnionych,

w 2013 r. – liczba zwolnionych,

w 2014 r. – liczba zwolnionych,

w 2015 r. – liczba zwolnionych,

w 2016 r. – liczba zwolnionych,

Najbardziej aktywne jednostki penitencjarne z których zwolniono skazanych do SDE:

Liczba skazanych zwolnionych do SDE z ZK/AŚ,

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Styczeń 2012 Styczeń 2013 Styczeń 2014 Styczeń 2015 Styczeń 2016
Luty 2012 Luty 2013 Luty 2014 Luty 2015 Luty 2016
Marzec 2012 Marzec 2013 Marzec 2014 Marzec 2015 Marzec 2016
Kwiecień 2012 Kwiecień 2013 Kwiecień 2014 Kwiecień 2015 Kwiecień 2016
Maj 2012 Maj 2013 Maj 2014 Maj 2015 Maj 2016
Czerwiec 2012 Czerwiec 2013 Czerwiec 2014 Czerwiec 2015 Czerwiec 2016
Lipiec 2012 Lipiec 2013 Lipiec 2014 Lipiec 2015 Lipiec 2016
Sierpień 2012 Sierpień 2013 Sierpień 2014 Sierpień 2015 Sierpień 2016
Wrzesień 2012 Wrzesień 2013 Wrzesień 2014 Wrzesień 2015 Wrzesień 2016
Październik 2012 Październik 2013 Październik 2014 Październik 2015 Październik 2016
Listopad 2012 Listopad 2013 Listopad 2014 Listopad 2015 Listopad 2016
Grudzień 2012 Grudzień 2013 Grudzień 2014 Grudzień 2015 Grudzień 2016

Ilość zrealizowanych instalacji urządzeń monitorujących:

Liczba instalacji w poszczególnych latach

w 2011 r. w podziale na miesiące

w 2012 r. w podziale na miesiące

w 2013 r. w podziale na miesiące

w 2014 r. w podziale na miesiące

w 2015 r. w podziale na miesiące

w 2016 r. w podziale na miesiące

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej