W związku z opublikowanym 9 stycznia br. w „Gazecie Wrocławskiej" artykułem Marcina Rybaka pt. "100 zł dla strażnika za seks z więźniarką" należy zauważyć, że wyłaniający się z niego obraz Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jest nieobiektywny i nie oddaje w pełni istoty sytuacji.

12 grudnia 2016 r. w siedzibie Sądu Rejonowego we Wrocławiu odbyło się inaugurujące spotkanie poświęcone funkcjonowaniu zespołu projektowego Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Dolnośląska Służba Więzienna w tym roku obejmie wsparciem 192 beneficjentów w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Do końca 2020 roku więziennictwo planuje przeszkolić 2700 skazanych - to prawie 24% populacji więźniów na Dolnym Śląsku. 84,28% środków finansowych na doskonalenie zawodowe dofinansuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Krajowe bariery formalno-prawne w pracy więźniów, zatrudnienie w świetle standardów międzynarodowych oraz ekonomiczne korzyści rządowego programu "Praca Więźniów" stanowiły główną tematykę konferencji naukowej, która odbyła się 25 listopada br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Minister Zdrowia w uznaniu zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia uhonorował funkcjonariusza Zakładu Karnego z Kłodzka oraz Aresztu Śledczego z Lubania. Mjr Julian Leszczuk oraz mjr Janusz Jasiński odznaczeni prestiżową odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

Jak zostać mundurowym, co musi cechować więziennika i jakie trzeba mieć do tego predyspozycje - to niektóre z zagadnień poruszanych podczas spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami niesłyszącymi oraz słabosłyszącymi z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 we Wrocławiu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej