Działające w Zakładzie Karnym w Wojkowicach Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczęło nabór na semestr letni w roku szkolnym 2016/2017. Semestr rozpoczyna się 01.02.2017 r.

CKU w Wojkowicach jest publiczną placówką oświatową, kształcącą osoby dorosłe. Słuchacze placówki mają możliwość uzyskania wykształcenia średniego bądź zawodowego. CKU jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: elektryk, elektromechanik, ślusarz, mechanik- monter maszyn i urządzeń oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Od przyszłego semestru zainteresowani będą mogli rozpocząć naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego. Nauka w LO trwa 3 lata.
Szkoła stwarza również możliwość osobom, które z różnych względów przerwały swoją edukację, kontynuowania jej w ramach LO (na II, III i IV semestrze). O przyjęcie na wyższe semestry starać się mogą również kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
W ramach prowadzonego naboru uzupełniającego, przyjmowani są również kandydaci pragnący zdobyć nowy zawód w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (II i IV semestr), ślusarz (II i III semestr), elektromechanik (III semestr), mechanik monter maszyn i urządzeń (IV semestr), elektryk (IV semestr). O przyjęcie na wyższy semestr KKZ mogą również aplikować osoby, które posiadają 1 rok bądź 1 semestr nauki, ale szkoły nie ukończyły.
Niewątpliwą zaletą szkoły, jest możliwość równoległego uczęszczania na 2 kierunki i tym samym – uzyskania zarówno średniego wykształcenia, jak i zawodu. Choć oferta placówki adresowana jest do osób odbywających karę pozbawienia wolności, świadectwa szkolne nigdzie nie zawierają informacji o lokalizacji CKU w zakładzie karnym. To kolejny argument, przemawiający za tym, że rozpoczęcie nauki w zakładzie karnym, stwarza szansę na rozpoczęcie nowego, lepszego życia po wyroku a czas pobytu w zakładzie karnym może być konstruktywnie wykorzystany.

Tekst: mjr Joanna Korczyńska

Ulotka (nabór do CKU) - do pobrania
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej