Od wielu lat skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Medyce wykonują szereg prac na rzecz lokalnego środowiska oraz firm z naszego regionu.

Obecnie w Zakładzie Karnym w Medyce zatrudnionych jest 138 skazanych. Część z nich pracuje na rzecz jednostki penitencjarnej (w warsztacie, w kuchni, w magazynach lub jako pracownicy gospodarczy).  Pozostali zostali skierowani do pracy poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta. Osadzeni wykonują pracę na rzecz 20 podmiotów zewnętrznych
Praca skazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami może być odpłatna lub nieodpłatna. Na chwilę obecną pracę odpłatną wykonują osadzeni  zatrudnieni na rzecz dwóch firm (Zakłady Mięsne „Sokołów” w Jarosławiu oraz „Sanex” w Muninie). Ponadto część skazanych zatrudnionych na rzecz Zakładu Karnego w Medyce otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie. Pozostali wykonują prace nieodpłatne na rzecz organów administracji publicznej, na cele charytatywne, oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego
Do zatrudnienia odpłatnego są w pierwszej kolejności kierowani osadzeni wobec których sądy nałożyły obowiązek alimentacyjny, lub inne zobowiązania finansowe (nawiązki, obowiązek naprawienia szkody, grzywny) jak też skazani którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
Zachętą dla potencjalnych kontrahentów którzy chcieliby zatrudnić odpłatnie skazanych jest 35 % zwrot poniesionych przez nich kosztów zatrudnienia osadzonych,  który zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego obowiązywać będzie od kwietnia bieżącego roku. Obecnie ryczałt ten  wynosi o 20 %.
Praca skazanych jest jedną głównych form oddziaływań prowadzonych w zakładach karnych. Jej znaczenie w procesie readaptacji społecznej  osób pozbawionych wolności podkreślone jest w przepisach kodeksu karnego wykonawczego oraz w metodyce pracy resocjalizacyjnej.
Realizując program „Praca dla więźniów” prowadzimy obecnie rozmowy z kolejnymi podmiotami które są zainteresowane zatrudnieniem skazanych.
W miesiącu marcu odbyły się rozmowy z kierownictwem Nadleśnictwa Krasiczyn, z którym współpracowaliśmy wielokrotnie podczas akcji „Sprzątanie Świata”, w celu pozyskania kolejnych miejsc pracy dla osadzonych.
Obecnie prowadzimy także rozmowy z kierownictwem Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu  mające na celu skierowanie do pracy kolejnych osadzonych

Tekst. Kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: archiwum ZK Medyka

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej