17 marca w miniony piątek w auli Uczelni Jańskiego w Łomży odbyło się seminarium naukowo- eksperckie, którego tematem było „Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli”. Patronatem honorowym objęte zostało przez Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku Pana płk Piotra Kondraciuka. W pięciogodzinnym programie znalazły się wystąpienia zarówno praktyków jak i teoretyków zajmujących się problematyką patologii społecznych.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele parlamentu ziemi łomżyńskiej, oświaty, służb mundurowych, współpracujących z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze placówek i instytucji oraz duchowieństwa. Całe wydarzenie poprowadził oficer prasowy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze mjr Krzysztof Milewski.

W trakcie uroczystego otwarcia seminarium jako pierwsza głos zabrała dr Joanna Karpowicz JM Rektor Uczelni Jańskiego. Następnie do zebranych zwrócili się łomżyńscy parlamentarzyści posłanka Bernadeta Krynicka i poseł Lech Antoni Kołakowski. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Piotr Kondraciuk powitał wszystkich uczestników w imieniu swoim i Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Pana gen. Jacka Kitlińskiego. Płk Tadeusz Kaczyński Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze swoim przemówieniem zamknął pierwszą część seminarium i zaprosił jednocześnie gości do wysłuchania krótkiego koncertu muzyków Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej współpracującej na co dzień z jednostką w Czerwonym Borze.

Jako pierwsze w harmonogramie znalazły się kwestie dotyczące szeroko pojętej profilaktyki zachowań mogących prowadzić do łamania prawa. Pedagog w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży mgr Agnieszka Cieślik zaprezentowała szereg dobrych praktyk z zakresu profilaktyki społecznej stosowanych w swojej placówce. Następnie pracownik dydaktyczny Uczelni Jańskiego dr Joanna Szkatuła w bardzo merytorycznym wystąpieniu zaprezentowała skuteczne strategie w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Swoim wystąpieniem poświęconym Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku podkom. Joanna Mocarska zakończyła pierwszą część seminarium.

Po krótkiej przerwie głos zabrali przedstawiciele instytucji wspierających działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. I tak specjalista kliniczny uzależnień, Dyrektor WOPiTU w Łomży mgr Paweł Kołakowski przedstawił nowe aspekty i wyzwania w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień. Pracownik dydaktyczny Uczelni Jańskiego dr Jarosław Klimaszewski przedstawił nasilające się zjawisko, związane w dużej mierze z misjami zagranicznym narkomanii w wojsku i jej przeciwdziałaniu. Z kolei Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Katarzyna Nita przybliżyła zebranym działalność podległej sobie placówki.

Ostatnia część seminarium poświęcona została zagadnieniom readaptacji realizowanej przez Służbę Więzienną. Na początek Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Jarosław Kopczuk w bardzo trafnie odpowiedział na postawione przez siebie w tytule wystąpienia pytanie: „Po co nam właściwie Zakład Karny w Czerwonym Borze”. Kpt Grzegorz Bazydło i chor. Waldemar Modzelewski zaprezentowali realizowany przez czerwonoborską jednostkę Rządowy Program Pracy Więźniów. O readaptacji nieletnich i realizowanych programach opowiedzieli Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu mgr Cezary Łomniak, psycholog mgr Anna Gołębiewska i terapeuta mgr Aneta Matyja. Na koniec tego panelu Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Łomży mgr Małgorzata Wyszyńska przybliżyła uczestnikom problematykę kurateli sądowej. Głos zabrali również podlegli jej kuratorzy zawodowi.

Przez cały czas trwania seminarium goście mogli zwiedzać zaimprowizowaną przez organizatorów w jednym z pomieszczeń dydaktycznych celę mieszkalną wyposażoną w oryginalny sprzęt pochodzący z zasobów jednostki w Czerwonym Borze.

Zorganizowane przez Uczelnię Jańskiego w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Borze seminarium w zgodnej opinii słuchaczy i prelegentów należy uznać za sukces. Jego tematyka jak również profesjonalizm w podejściu do przedmiotu wystąpień czyni to wydarzenie bardzo ważnym w budowaniu całościowego modelu działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

 

Tekst i zdjęcia: por. Dariusz Śmiechowski.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej