W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu odbyło się spotkanie przedstawicieli lubelskiej Służby Więziennej z kontrahentami zatrudniającymi skazanych.

Zebrani dyskutowali o dotychczasowej współpracy oraz promocji rządowego programu „Praca więźniów”, a także realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 szkoleń zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawicieli instytucji współpracujących z więziennictwem w zakresie zatrudniania skazanych, samorządów, administracji publicznej, pracodawców i szkolnictwa. W trakcie spotkania zaproszeni pracodawcy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z zatrudnianiem skazanych. Omawiane były także różne aspekty podejmowania pracy przez osadzonych – od finansowania i sposobów rozliczania czasu pracy, a skończywszy na wartościach resocjalizacyjnych zawodowej aktywności osadzonych.

Prelegenci z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie zaprezentowali założenia i aktualny stan realizacji rządowego programu „Praca więźniów”, w szczególności budowy hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych, w których planowane jest zatrudnienie ponad 300 skazanych. Ponadto przedstawiono główne założenia projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 PO WER 2014 – 2020 (współfinansowanego ze środków UE). Obecnym na spotkaniu przybliżono podjęte w ramach projektu cele, zaplanowane działania oraz kryteria jakie muszą spełnić osadzeni zainteresowani udziałem w projekcie. Omówiono także realizowane w okręgu szkolenia, na których osadzony nabywa zarówno kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, jak i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Przybyli goście dyskutowali na temat zapotrzebowania na określone zawody oraz preferencji na najbliższe lata, podkreślono korzyści wynikające z zatrudnienia wykwalifikowanych skazanych.

W okręgu lubelskim od kilku lat systematycznie wzrasta zatrudnienie osadzonych we wszystkich jego formach, które zaowocowało rekordową powszechnością w ostatnim miesiącu na poziomie 55,20%.

W skali całego kraju OISW Lublin zajmuje pierwsze miejsce w powszechności zatrudnienia skazanych wśród wszystkich okręgów. Służba zatrudnieniowa w okręgu lubelskim stale rozwija współpracę z pracodawcami głównie skupiając swoje starania na pozyskaniu kontrahentów odpłatnych. Dzięki możliwości uzyskania przez kontrahentów ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych i przeprowadzanej akcji marketingowej udało się nie tylko utrzymać istniejących już przedsiębiorców, ale też pozyskać nowych.

Tekst: mjr Jacek Zwierzchowski/ Magda Tyburek
Zdjęcia: mjr Jacek Zwierzchowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej