18 kwietnia b.r. odbyła się konferencja z okazji XXX-lecia AA w zakładach karnych i aresztach śledczych na Mazowszu. Organizatorami konferencji byli Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Biuro Służby Krajowej Wspólnoty AA.

W spotkaniu uczestniczyli: płk Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, Paweł Krysztofiak – Dyrektor Biura Służby Krajowej Wspólnoty AA, ppłk Włodzimierz Nowak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych, kpt. Sebastian Lizińczyk – specjalista Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, dyrektorzy jednostek okręgu warszawskiego, przedstawiciele Regionu Warszawa Wspólnoty AA, emerytowani funkcjonariusze SW, którzy przyczynili się do zapoczątkowania grupy AA w mazowieckich więzieniach oraz funkcjonariusze i pracownicy jednostek penitencjarnych.

 

Płk Zbigniew Brzostek w swoim wystąpieniu podkreślił wspólny cel jaki mają Służba Więzienna i Wspólnota AA  - praca z człowiekiem, którego trzeba przywrócić do społeczeństwa. Działalność Wspólnoty AA dla skazanych jest bardzo ważna ponieważ efektywnie wspomaga proces resocjalizacji.

Mjr Jacek Olchawski w swoim wystąpieniu „AA oczami Służby Więziennej”, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród funkcjonariuszy SW, skazanych i grupy AA, przedstawił ocenę działalności Wspólnoty AA w jednostkach penitencjarnych. Wyniki badań ankietowych wskazały na pozytywną ocenę działalności AA  w „oczach” różnych pionów służb.

 

Tadeusz Paciorek – emerytowany psycholog Zakładu Karnego w Siedlcach opowiedział o początkach tworzenia grupy wsparcia w zakładzie karnym: „Dla mnie te cztery lata współpracy z AA były znakomitą okazją do rozwoju osobistego – sam uczyłem się chodząc na otwarte mityngi AA. Co najważniejsze, całe to zaangażowanie nadało sen mojej pracy w zakładzie karnym. Dostarczyło mi poczucia sensownej, systemowej pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom”.

Waldemar ze Wspólnoty AA – przedstawił historię powstania wspólnoty w kraju i za granicą oraz jej rozwój na gruncie więzienny w Polsce. Podsumował osiągnięcia, które udało się wypracować w ciągu 30 lat współpracy, m.in. obecność wspólnot AA we wszystkich więzieniach mazowieckich, systematyczność mityngów, działalność zespołów ds. współpracy z zakładami karnymi i aresztami śledczymi. Równocześnie przedstawił kierunki przyszłego rozwoju współpracy, m.in. sponsoring, powszechność mityngów zewnętrznych.

 

Pierwsze próby docierania z posłaniem AA do skazanych zaczęły się na przełomie lat 70. i 80., jednak przełom nastąpił w roku 1987, kiedy zainspirowany wykładem psycholog więzienny – Tadeusz Paciorek skontaktował się z Biurem Krajowym Wspólnoty AA. Przy wsparciu ówczesnego naczelnika Zakładu Karnego w Siedlcach – Zbigniewa Kuźmy zorganizował pierwsze spotkanie mityngu AA dla skazanych. Obecnie w każdej jednostce penitencjarnej okręgu mazowieckiego działa grupa a w spotkaniach uczestniczy 247 więźniów.

Kpt. Arleta Pęconek/mjr Jacek Olchawski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej