Trener liderów Klubu Pracy – mł. chor. Marek Dublański przeszkolił w Krzywańcu 20 funkcjonariuszy, wychowawców działu penitencjarnego

Klub Pracy jest formą aktywizacji zawodowej przeznaczoną dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest to miejsce, w którym można nauczyć się aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy i uzyskiwania zatrudnienia, znaleźć wsparcie i skorzystać z fachowej pomocy w przezwyciężeniu dotychczasowych trudności zawodowych. Celem Klubu jest więc pomoc, motywowanie i zaktywizowanie uczestników do samodzielnego działania, a nie szukanie dla nich konkretnych ofert pracy. Klub Pracy oferuje pomoc wszystkim zainteresowanym w dostępie do informacji, danych oraz innych źródeł wiedzy pomocnych do uzyskania umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Jest więc doskonałym orężem do walki ze zjawiskiem bezrobocia osób opuszczających jednostki penitencjarne. Trener liderów Klubu Pracy – mł. chor. Marek Dublański przeszkolił w Krzywańcu 20 funkcjonariuszy, wychowawców działu penitencjarnego, którzy będą wykorzystywać nabyte umiejętności w codziennej służbie

zdjęcia : kpt. Filip Skubel

tekst : mjr Maciej Gołębiowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej