Podsumowanie odbytych w 2016 roku kursów zawodowych dla skazanych realizowanych w okręgu opolskim Służby Więziennej z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

logo-materialy-power.jpg

W ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza w okresie od października 2016r. do grudnia 2016r. zrealizowano następujące cykle szkoleniowo-aktywizacyjne dla osadzonych:

 1. Zakład Karny w Brzegu: kurs „Malarz-tapeciarz połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 30.11.2016r. do dnia 15.12.2016r. w wymiarze 118 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, który pozytywnie zakończyli kurs.
 2. Zakład Karny w Głubczycach: kurs „Technolog wykończenia wnętrz (malarz-szpachlarz) z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 23.11.2016r. do dnia 15.12.2016r. w wymiarze 150 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, który pozytywnie zakończyli kurs.
 3. Zakład Karny w Kluczborku: kurs „Spawacz metodą MIG połączonego z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 21.11.2016r. do dnia 16.12.2016r., w wymiarze 185 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 4. Zakład Karny w Kluczborku: kurs „Brukarz z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 22.11.2016r. do dnia 09.12.2016r. , w wymiarze 110 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 5. Zakład Karny w Nysie: kurs „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 28.11.2016r. do dnia 16.12.2016r. w wymiarze 130 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 6. Zakład Karny w Nysie: kurs „Spawacz aluminium metodą MIG (131) połączonego z aktywizacją  zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy” w okresie od 01.12.2016r. do dnia 16.12.2016r., w wymiarze 183 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 7. Zakład Karny w Sierakowie Śląskim: kurs „Szwacz materiałów tapicerskich z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 22.10.2016r. do dnia 03.12.2016r., w wymiarze 150 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 8. Zakład Karny w Sierakowie Śląskim: kurs „Szwacz materiałów tapicerskich z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 29.10.2016r. do dnia 15.12.2016r. w wymiarze 150 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 9. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich: kurs „Fryzjer połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem w zakresie udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 27.10.2016r. Do dnia 29.11.2016r. W wymiarze 150 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 10. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich: kurs „Malarz-szpachlarz połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 02.11.2016r. do dnia 24.1.2016r. w wymiarze 150 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 11. Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich: kurs „Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 14.11.2016r. do dnia 05.12.2016r., w wymiarze 118 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 12. Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich: kurs „Płytkarz-posadzkarz połączonego z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 16.11.2016r. do dnia 06.12.2016r. w wymiarze 118 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, którzy pozytywnie zakończyli kurs.
 13. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: kurs „Ogrodnik wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w okresie od 26.10.2016r. do dnia 28.11.2016r. , w wymiarze 176 godzin edukacyjnych, szkolenie objęło 12 osadzonych, które pozytywnie zakończyły kurs.

Tematyka szkoleń realizowana była w oparciu o potrzeby uczestników, ale również na podstawie zapotrzebowania na pracowników w danym zawodzie  lokalnego rynku pracy. Szkolenia miękkie obejmowały m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentację, pisanie CV, listu motywacyjnego.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności  do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych dające możliwości wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Spowoduje też zmianę w ich postrzeganiu rynku pracy. Skazani jako grupa społeczna charakteryzują się  brakiem wykształconego „nawyku nauki” i „nawyku pracy” lub posiadają  przerwę w wykonywaniu wyuczonych zawodów z różnych przyczyn społecznych, co wpływa na ich szczególne zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Listę zawodów objętych kursami ustalono po rozeznaniu na lokalnych rynkach pracy. W kolejnych latach będzie ona aktualizowana.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Tekst: Anna Opiatowska
Zdjęcia: archiwa jednostek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej