Służba Więzienna przystąpiła do realizacji projektu systemowego 2.7 POWER 2014-2020 Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

W związku z przystąpieniem Służby Więziennej do realizacji projektu systemowego 2.7 POWER 2014-2020 Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie i koniecznością prowadzenia działań informacyjnych 23 listopada br. na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się spotkanie promujące projekt.

Głównym celem spotkania było zachęcenie do współpracy ze Służbą Więzienną przedsiębiorców z lokalnego i regionalnego rynku pracy, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy i inne. Informację o spotkaniu rozesłano, m.in. do przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Sądu Okręgowego w Olsztynie.
W spotkaniu, w którym uczestniczyło 25 osób, oprócz przedstawicieli Służby Więziennej obecne były osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, Sąd Okręgowy w Olsztynie, a przede wszystkim przedsiębiorcy.
Swoje krótkie wystąpienia mieli pracownicy cywilni i funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, przedstawiający podstawowe założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, korzyści płynące z tytułu zatrudniania osadzonych. Głównymi elementami wystąpienia były:

  • cele projektu;
  • dla jakiej grupy osadzonych organizowane są kursy;
  • jakie są założenia cyklu aktywizacyjno-zawodowego;
  • korzyści z uczestnictwa w projekcie zarówno dla beneficjentów ostatecznych jak i pracodawców;
  • w jaki sposób dobierana jest tematyka przeprowadzanych szkoleń;
  • najciekawsze kursy prowadzone w okręgu olsztyńskim;
  • wskaźniki projektu.

Duży nacisk kładziony był przede wszystkim na przedstawienie ogromnych korzyści, jakie mogą czerpać przedsiębiorcy z tytułu faktu, że w naszych jednostkach penitencjarnych kształcimy przyszłych pracowników. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że planistyka dotycząca określenia profili szkoleń tworzona jest w danym roku kalendarzowym na rok następny. Zachęcano uczestników spotkania do współpracy w tym zakresie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie i z jednostkami mu podległymi, nie tylko w zakresie samej planistyki szkoleń, ale przede wszystkim zatrudniania osadzonych. Zwracano uwagę na fakt, że szkolenia które realizowane są przez Służbę Więzienną w ramach PO WER 2014-2020, stanowić mają przede wszystkim odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, zgodnie z hasłem przewodnim spotkania „Korzyści dla pracodawców, samorządów i obywateli wynikających z realizacji szkoleń zawodowych dla więźniów w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary pozbawienia wolności” realizowanego przez Służbę Więzienną w ramach PO WER 2014-2020”. Osoby obecne na spotkaniu były żywo zainteresowane uczestnictwem w planowaniu szkoleń, tak aby ich profile w pełni odpowiadały ich oczekiwaniom.
Drugim punktem spotkania było wystąpienie kpt. Mateusza Łukasika Kierownika Oddziału Diagnostycznego Ośrodka Diagnostycznego w Areszcie Śledczym w Olsztynie, który przedstawił sylwetkę osadzonego jako potencjalnego pracownika. Zwrócił uwagę obecnych na najczęstsze elementy portretów psychologicznych osadzonych, jakie są ich deficyty społeczne i w jaki sposób Służba Więzienna w swojej codziennej pracy stara się takowe niwelować. Podkreślał, że jednym z celów tych działań jest przystosowanie skazanych do powrotu/funkcjonowania na rynku pracy.
Jednym z punktów spotkania była możliwość zabrania głosu przez pracodawców, którzy na co dzień mają styczność z osadzonymi z racji zatrudniania ich w swoich zakładach i z chęcią podzielili się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Głos w sprawie zabrali:
- Pan Sławomir Goliński, opiekun zatrudnionych osadzonych z przedsiębiorstwa Czajka Producent drzwi i okien Sp. z o.o. w Iławie - przedstawił po krótce historię współpracy swojej firmy z Zakładem Karnym w Iławie. Następnie mocno podkreślił pozytywne aspekty tej współpracy oraz fakt, że skazani w chwili obecnej stanowią prawie połowę załogi firmy Czajka. Ponadto zwrócił uwagę, że praktycznie wszyscy skazani, z którymi ma styczność są bardzo zaangażowani i pracowici. Firma Czajka wiąże duże nadzieje na dalszą współpracę z Zakładzie Karnym w Iławie.
- Pani Magdalena Łukaszewicz z Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - przytoczyła podobne przykłady jak jej poprzednik. Instytucja nie ma żadnych zastrzeżeń do współpracy z więźniami. Bardzo chętnie przyjmuje ich do prac porządkowych.
- Pan Kazimierz Łesyk, V-ce Prezes firmy Ajram Sp. z o.o. producenta krzeseł i stołów, która od wielu lat współpracuje z Zakładem Karnym w Kamińsku. Poruszył m.in. aspekty z obszaru prawa i uregulowań współpracy.
- Pan Andrzej Chomański, prezes olsztyńskiej firmy Przem-Gri Sp. z o.o. działającej w branży instalacyjno-spawalniczej - opowiedział po krótce o działalności swojego przedsiębiorstwa i wyraził swoje zainteresowanie tematyką kursów i ewentualnego zatrudnienia u siebie skazanych. Zaznaczył, że aktualnie ma trudność ze znalezieniem pracowników w zawodzie spawacz, czy hydraulik. Pytał o to, jak długo trwają kursy w tych zawodach oraz możliwość rozszerzenia zakresu kursów o naukę języka angielskiego. Taka potrzeba wynika akurat ze sposobu funkcjonowania firmy.

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie mjr. Dariusza Ignasza specjalisty penitencjarnego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, który w swojej prezentacji przedstawił korzyści z tytułu zatrudniania więźniów, zarówno tych którzy biorą udział w PO WER 2014-2020, jak również przez pryzmat rządowego programu „Praca więźniów”. Mówił, m.in o głównych filarach programu, tj. o programie budowy 40 hal produkcyjnych na terenie całej Polski, ulgach dla przedsiębiorców, darmowej pracy dla społeczności lokalnej. W czasie spotkania rozgorzała bardzo merytoryczna dyskusja nt. szeroko rozumianej resocjalizacji więźniów przez nauczanie i pracę.

Ostatnim elementem spotkania była możliwość zwiedzenia pawilonu mieszkalnego znajdującego się na terenie OZ AŚ w Olsztynie, w którym realizowany był kurs zawodowy malarz–szpachlarz (zajęcia praktyczne). Uczestnicy spotkania w trakcie zwiedzania zadawali liczne pytania, nie tylko związane z PO WER oraz rządowym programem „Praca więźniów”, ale samą pracą więźniów, a także związane z miejscem, w którym odbyło się spotkanie.

Według osób, które uczestniczyły w spotkaniu, było ono bardzo konstruktywne i merytoryczne, a po jego oficjalnym zakończeniu było widać chęć dalszego kontynuowania współpracy w zakresie zatrudniania osadzonych przez firmy, które takie doświadczenie już mają, jak również przez przedstawicieli firm/organizacji, które do tej pory takiego doświadczenia nie miały.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: kpt. Ewa Jarmuszewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej