6 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się debata z udziałem Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

„Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności” to temat debaty zaplanowanej na 4 godziny zegarowe, a która zgromadziła przedstawicieli: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, domów pomocy społecznej, szpitali psychiatrycznych, policyjnych izb dziecka, izb wytrzeźwień, placówek dla nieletnich, przedstawicieli Prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz dyrektorów i kierowników penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu olsztyńskiego z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Olsztynie płk. Andrzejem Bartkiewiczem na czele.

Uczestnikiem debaty, w ramach spotkań regionalnych RPO, był Krzysztof Olkowicz – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Justyna Róża Lewandowska – Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji a moderatorem spotkania był Zastępca Dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Przemysław Kazimirski, który tytułem wprowadzenia do dyskusji, przedstawił problemy systemowe ujawnione w toku wizytacji jednostek penitencjarnych. Po sprawozdaniu z wizytacji jednostek penitencjarnych przez KMP głos zabrał płk Andrzej Bartkiewicz, który dziękując za dotychczasową merytoryczną współpracę i owocne kontakty z Krajowym Mechanizmem Prewencji, zwrócił uwagę na te obszary funkcjonowania jednostek penitencjarnych w obecnych realiach finansowych, które wymagają zrozumienia ze strony osób kontrolujących, w tym z Krajowego Mechanizmu Prewencji. Podkreślił jednocześnie, że więcej jest płaszczyzn wspólnych dla obu instytucji, chociażby troska o praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności czy tymczasowego aresztowania. Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie mjr Marek Kulwicki operując przykładami z wizytacji Zakładu Karnego w Barczewie przez przedstawicieli KMP, której sam był uczestnikiem, zwrócił uwagę na ostateczne końcowe zapisy w sprawozdaniu pokontrolnym. Uzyskał zapewnienie, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia zarówno kontrolujących jak i instytucji kontrolowanych.

Debata w Olsztynie, jak podkreślali organizatorzy, okazała się znakomitym sposobem dla RPO i KMP na zbieranie informacji o istotnych problemach dotyczących praw człowieka w lokalnych środowiskach, w tym wypadku regionu Warmii i Mazur. Zapewnili, że wszystkie uwagi zgłoszone podczas debaty, zostaną spisane w formie problemów prawnych i przekazane zespołom merytorycznym w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej