Realizacja porozumienia o współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi z łódzkim Oddziałem IPN była jednym z zagadnień omawianych podczas corocznego spotkania podsumowującego 2016 rok

Spotkanie noworoczne otworzył Antoni Galiński, główny specjalista w Oddziale IPN w Łodzi, koordynator pracy Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” i współpracy z jednostkami Służby Więziennej. Następnie głos zabrał dr Paweł Perzyna, p.o. dyrektora Oddziału IPN w Łodzi. Wystąpienia przedstawicieli Klubów i jednostek SW podsumowała prof. Maria Blomberg, przewodnicząca Rady Programowej Klubów „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim.

Kilkuletnia współpraca Okręgowego Inspektoratu i podległych mu jednostek penitencjarnych jest rezultatem zawartego w styczniu 2013 roku porozumienia. Istotą wspólnych działań jest organizacja zajęć kulturalno-oświatowych mających na celu wzbogacenie treści szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także wspieranie procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Zajęcia realizowane są przy udziale m.in. pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w ramach podejmowanej przez Instytut działalności edukacyjnej. Oprócz zajęć mających formę wykładów, prelekcji, prezentacji wystaw czy materiałów audiowizualnych, funkcjonariusze mają również możliwość wzięcia udziału w akcjach edukacyjnych i konkursach proponowanych przez łódzki Oddział Instytutu.

W 2016 roku we wszystkich jednostkach okręgu łódzkiego odbyło się 46 wykładów, w których wzięło udział przeszło 1400 osób pozbawionych wolności. Prezentowana tematyka ma na celu przybliżenie osadzonym historii Polski, w szczególności regionu łódzkiego, w okresie 1939-1989. Stanowi to element działalności informacyjno-edukacyjnej IPN, skierowanej do dorosłych, która ma podnosić poziom świadomości historycznej w społeczeństwie, rozwijać zainteresowanie historią regionu oraz kształtować postawy patriotyczne.

Wybrane tematy spotkań:

Gloria Victis. Sylwetka płk. Witolda Pileckiego; Generał August Emil Fieldorf; Aparat bezpieczeństwa wobec Kurii Biskupiej w Łodzi w latach 1945 – 1956; Stosunki władz PRL-u do obchodów rocznicy Milenium Chrztu Polski 1966; Obozy niemieckie w Łodzi; Wojenne i powojenne losy żołnierzy gen. Władysława Andersa; Ucieczki piłkarzy w czasie PRL-u.

por. Jakub Białkowski

Patrz również: https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/38287,Spotkanie-podsumowujace-wspolprace-z-jednostkami-SW-i-dzialalnosc-Klubow-History.html

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej