W Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce odbyło się spotkanie poświęcone podnoszeniu kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy.

Z inicjatywy dyrektorów Zakładu Karnego w Gdańsku Przeróbce oraz Aresztu Śledczego w Gdańsku odbyło się wspólne spotkanie, w którym uczestniczyli : Zastępca Dyrektora Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski, dyrektorzy obu gdańskich jednostek penitencjarnych, kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz zaproszeni kontrahenci, z którymi na co dzień współpracują obie jednostki.

Płk Zbigniew Olborski oraz Włodzimierz Kurzawiński przedstawili główne założenia, cele i zadania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz jego ścisły związek z rządowym programem Praca Więźniów. Następnie, na temat odbywających się obecnie w jednostkach penitencjarnych kursów i ich przebiegu mówili przedstawiciele Aresztu Śledczego w Gdańsku i Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Spotkanie służyło przedstawieniu i wymianie informacji oraz omawianiu bieżących spraw związanych z udziałem skazanych w organizowanych kursach zawodowych. Omawianie również możliwości zwiększenia zatrudnienia osadzonych, którzy w sposób szczególny są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Na koniec płk Zbigniew Olborski, dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce oprowadził zebranych po zakładzie karnym ukazując jak w praktyce realizowany jest program aktywizacji zawodowej skazanych i jakie są jego widoczne efekty. Osadzeni, którzy uczestniczyli w zorganizowanym w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce kursie malarza budowlanego pokazali, jak w krótkim czasie można przyswoić podstawową wiedzę i wykorzystać ją w praktyce.

Płk Lesław Bryłkowski, podsumowując spotkanie podziękował za dotychczasowe zaangażowanie wszystkich zebranych i wyraził nadzieję na coraz większą efektywność i skuteczność prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

Tekst: kpt. Marek Stuba
Zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej