Rok 2016 dla jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, w zakresie zatrudnienia osadzonych był bardzo udany. W odniesieniu do 2015 roku odnotowaliśmy widoczny wzrost ogólnego zatrudnienia skazanych z 1148 do 1246 zatrudnionych, jak i powszechności zatrudnienia z 35,88% do 41,57%.

Ponad 162.000 godzin w nieodpłatnej pracy spędzili w 2016 roku podlascy więźniowie. Przeliczając to na najniższą stawkę wynagrodzenia, skazani przy pracach nieodpłatnych wypracowali równowartość 1,8 mln złotych. Prace wykonywali na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego. Dzięki kierowaniu przez Służbę Więzienną skazanych pracy więźniów, jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego mają szanse na znaczne oszczędności w swoich budżetach. Te pieniądze pozostają w kasach samorządowców oraz OPP. Podlascy więźniowie pracują w szkołach, przedszkolach, ośrodkach sportu i kultury, na rzecz gmin i miast, podczas usuwania następstw uciążliwych zjawisk pogodowych a także jako wolontariusze, pracując w hospicjach i domach pomocy społecznej. Duża część więziennej populacji pracuje także wewnątrz zakładów karnych i aresztów śledczych w kuchniach, magazynach, warsztatach, bibliotekach czy w brygadach remontowych. W zeszłym roku skazani z białostockiego zakładu karnego pracowali także przy remontach białostockich mieszkań komunalnych.

W odniesieniu do 2015 roku odnotowano widoczny wzrost ogólnego zatrudnienia skazanych z średnio 1148 do 1246 zatrudnionych, jak i powszechności zatrudnienia z 35,88% do 41,57%. W 2016 roku podobnie jak przed rokiem najwyższą powszechność zatrudnienia odnotowano w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko 69,23% notując jednocześnie ponad 6% wzrost. Dobry wynik powszechności notował również Areszt Śledczy w Hajnówce 60,39% (wzrost o 29,5%),w którym okresowo zmniejszono pojemność jednostki na okres rozbudowy oraz Zakład Karny w Białymstoku 59,59%, (wzrost o 11,43 %).

W podlaskich jednostkach w zeszłym roku 484 skazanych pracowało odpłatnie wewnątrz jednostek penitencjarnych jak również u kontrahentów prywatnych poza terenem zakładu karnego. Odpłatne zatrudnienie skazanych ma tę zaletę, że wynagrodzeniem za pracę mogą regulować różne zobowiązania finansowe (grzywny, alimenty) a także często wspomagają finansowo rodziny na wolności. Mogą też sami dokonywać zakupów różnych artykułów w więziennych kantynach, nie uszczuplając rodzinnych budżetów.

W 2016r. dyrektorzy jednostek wraz ze służbami zatrudnienia wielokrotnie spotykali się podmiotami zewnętrznymi w celu nawiązania współpracy w zakresie zatrudniania skazanych i realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”. Właśnie w ramach tego programu wybudowana zostanie hala produkcyjna wewnątrz Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Niedawno zaakceptowany został przez komisję wniosek o budowę hali produkcyjnej. Trwa oczekiwanie na decyzję dysponenta funduszu w sprawie udzielenia dotacji. Po wybudowaniu obiektu będą podejmowane działania ukierunkowane na zapewnienie naszym kontrahentom etatów do pracy zgodnie z umowami przedwstępnymi. Wynika z nich, że łącznie zobowiązują się one przez okres nie krótszy niż 10 lat zatrudniać 100 skazanych w miesiącu w wymiarze pełnego etatu. W przypadku pozyskania środków z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych wybudowana zostanie hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 2150 m². Na pracę wewnątrz hali produkcyjnej liczyć mogą skazani, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą zostać przez nas skierowani do prac za zewnątrz więzień

Pomimo tego, że skazani często za pracę nie otrzymują wynagrodzenia, chętnych do jej podjęcia jest dużo więcej niż etatów. Praca w więzieniu to towar bardzo pożądany. Możliwość wyjścia do pracy poza więzienne mury i zapewnienia sobie choć namiastki normalnego życia sprawia, że skazani szanują pracę a swoje obowiązki starają się wykonywać bardzo sumiennie. Doskonale wiedzą, że złamanie warunków zatrudnienia skutkować może natychmiastowym cofnięciem skierowania do pracy. Od kilku lat liderami wśród podlaskich jednostek penitencjarnych w kwestii ilości skierowania skazanych do zatrudniania są zakłady karne w Czerwonym Borze i Przytułach Starych. Najwięcej skazanych pracujących w systemie bez konwojenta, kierują zakłady karne w Białymstoku oraz Grądach Woniecko. Z białostockiego ZK do pracy na zewnątrz w systemie bez konwojenta wychodzi codziennie ok. 100 skazanych.

Praca jest naszym najważniejszym narzędziem resocjalizacyjnym. To najskuteczniejsza forma oddziaływania na osadzonych, przynosi najwięcej korzyści w kształtowaniu poprawnych relacji skazany-społeczeństwo. Od wielu lat polskie więziennictwo kładzie szczególny nacisk na zwiększanie zatrudnienia wśród skazanych. Niejednokrotnie dopiero w więzieniu skazani uczą się dyscypliny i nawyku systematyczności, pojawia się poczucie bycia potrzebnym. Wielu z nich poprzez pracę stara się choć częściowo spłacić dług społeczeństwu.

Mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej