Choć za murami więzienia zostawili najbliższych i przyjaciół, dziś pracują społecznie, by w ten sposób zadośćuczynić społeczeństwu. Zgodnie przyznają, że praca sprawia, że szybciej biegnie czas, a tęsknota nie doskwiera tak mocno…

Rządowy program „Praca dla więźniów” stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej odnosi w całym kraju ogromny sukces. Tylko w ciągu 18 miesięcy wdrażania programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o 11 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52,8 %. Obecnie pracuje ponad 35,8 tys. osób pozbawionych wolności ( dane na koniec października 2017 roku). Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych. Obowiązki swoje skazani wykonują prawidłowo, często z dużym zaangażowaniem.

W mijającym roku Areszt Śledczy w Sanoku osiągnął równie wysoki współczynnik zatrudnienia skazanych. Na dzień 30.11.2017r. powszechność zatrudnienia w sanockiej jednostce wynosiła 56,86 % skazanych. Osadzeni pracują na terenie aresztu oraz poza jego terenem w systemie bez konwojenta, zarówno odpłatnie, jak i społecznie. Praca więźniów stanowi fundament procesu resocjalizacji. W połączeniu z nauczaniem, zajęciami kulturalno oświatowymi oraz inicjowaniu kontaktów skazanego z rodziną stanowi integralną część szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Poza nabywaniem nowych umiejętności, daje osadzonym możliwość kreatywnego zagospodarowania czasu wolnego oraz podnosi ich poczucie własnej wartości i stwarza możliwość zadośćuczynienia społeczeństwu za wyrządzone krzywdy. Ponadto, świadczenie pracy ugruntowuje w skazanych przekonanie o niecelowości prowadzenia przestępczego trybu życia oraz kształtuje nawyk systematycznej pracy.

Kontrahenci, z którymi współpracuje areszt uważają, że praca osadzonych jest przydatna i potrzebna, a sami osadzeni pracują rzetelnie i sumiennie, prezentując właściwy poziom samokontroli i samodyscypliny. Zgodnie twierdzą, że ich pomoc jest nieoceniona.

Z tego właśnie powodu w dniu dzisiejszym Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku podpisał umowy z trzema sanockimi placówkami oświatowymi w ramach realizacji wspomnianego ministerialnego programu. Na mocy podpisanych umów, w oparciu o art. 123a§2 oraz 121§2 kodeksu karnego wykonawczego, strony zobowiązały się współdziałać w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.

*Wergiliusz

tekst i zdjęcia: ppor. Sylwia Mataczyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej