6 grudnia 2017 r. prof. Czesław Kłak, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości i wiceprzewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego przy Ministrze Sprawiedliwości, złożył wizytę w Areszcie Śledczym w Nisku oraz wziął udział w posiedzeniu komisji penitencjarnej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku ppłk Jerzy Bassa przedstawił postępy w realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”, jak również zapoznał gościa z charakterystyką jednostki. Omówiono aktualne kwestie związane z funkcjonowaniem aresztu, w tym warunki bytowe skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz realizowane programy resocjalizacyjne. Prof. Czesław Kłak przeprowadzając wizytację spotkał się osadzonymi oraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Wizyta była okazją do oceny warunków, w jakich odbywają karę osadzone – kobiety, w jaki sposób zapewniane są ich potrzeby, np. religijne, oświatowe, zdrowotne.

W trakcie posiedzenia komisji penitencjarnej prof. Czesław Kłak zwrócił uwagę na wieloaspektową analizę sytuacji osadzonych, doskonałe przygotowanie członków komisji do oceny poszczególnych przypadków, jak również na wszechstronność oceny sytuacji konkretnych osadzonych. Prace komisji – zdaniem członka Rady Polityki Penitencjarnej – pokazały, że aktualnie dyskutowana reforma prawa karnego wykonawczego jest w pełni uzasadniona, na co najlepszym dowodem, są orzekane kary krótkoterminowe. W ocenie profesora kary takie nie służą resocjalizacji, są już przeżytkiem i należy odejść od ich stosowania. Oczywiście niezbędna będzie taka zmiana przepisów, które powinny preferować w przypadku popełnienia drobnych przestępstw, zwłaszcza przeciwko mieniu, pracę społecznie użyteczną w warunkach kontrolowanych, ale bez pozbawiana skazanego wolności.

Oceniając funkcjonowanie Aresztu Śledczego w Nisku prof. Czesław Kłak podziękował Dyrektorowi jednostki ppłk. Jerzemu Bassie za pełne profesjonalizmu pełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, jak również pogratulował bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”. Podkreślił on, że tym co wyróżnia jednostkę w Nisku jest fakt, że zajmuje pierwsze miejsce – jeżeli chodzi o zatrudnienie odpłatne – wśród podkarpackich jednostek penitencjarnych. Cenne – według prof. Czesława Kłaka – jest również i to, że osadzone zdecydowanie pozytywnie oceniają zaproponowane im oferty pracy, podkreślając że w każdym przypadku wykonywana praca zgodna jest z ich kwalifikacjami, zainteresowaniami, umiejętnościami. To pokazuje, że możliwe jest zorganizowanie pracy dla osadzonych, która mając walor resocjalizacyjny, będzie również realizowała cele ekonomiczne, zaspokajała potrzeby poszczególnych osób, jak również dawała satysfakcję i budowane poczucie bycia członkiem społeczeństwa. Dotyczy to szczególnie pracy wykonywanej na rzecz innych – potrzebujących (dom pomocy społecznej, przedszkole, miejska biblioteka).

Tekst: mjr D. Kozioł

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej