26-29 października br. w wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce przeprowadzone zostały ćwiczenia Służby Więziennej.

W dniu 27 października 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Jesień 2017 przy udziale Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Białogardu.
Z napływających informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowego w Białogardzie, Urzędu Miasta i Gminy w Tychowie uzyskujemy informacje, że w okolicznych lasach działają niezidentyfikowane grupy, które dokonują napadów, rabują okolicznych mieszkańców i dokonują podpaleń. W wyniku ich działań powstaje pożar przestrzenny w pobliżu Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie. W dniu 26 października 2017 r. z informacji przekazanych przez Straż Pożarną wynika, że pożar rozprzestrzenia się w kierunku jednostki. Dyrektor zwołuje posiedzenie sztabu i zwraca się do Dyrektora Okręgowego SW o wsparcie. W dniu 27 października 2017 r. o godzinie 9: 00 przystąpiono do ewakuacji jednostki z rejonu zagrożenia, przy wsparciu grup interwencyjnych i konwojowych okręgu koszalińskiego. W celu zabezpieczenia ewakuacji przybyły jednostki Straży Pożarnej oraz Policji. Przybył również Sztab Ratownictwa PCK z Koszalina, który zapewniał zabezpieczenie medyczne oraz udzielał pomocy w sytuacji ustania funkcji życiowych.
W ćwiczeniach udział wzięło 75 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Tychowa, (jako pozoranci) i 60 funkcjonariuszy SW, Straży Pożarnej, Policji oraz pojazdy - radiowozy policji i wozy bojowe Państwowej Straży Pożarnej.
Obecni byli dyrektorzy jednostek okręgu koszalińskiego, kierownicy działów: ochrony, kwatermistrzostwa, ewidencji i koordynatorzy ds. obronnych.
Ćwiczenie były przeprowadzone w dwóch etapach, w oparciu o przygotowaną sytuację polityczną oraz tło taktyczne do ćwiczenia centralnego.
Wszystkie etapy prowadzonych ćwiczeń zorganizowane zostały z zachowaniem pełnego realizmu. Odzwierciedlały faktyczne zagrożenia, z jakimi spotkać się mogą funkcjonariusze w codziennej służbie. Pozwoliły współdziałającym ze sobą formacjom na ćwiczenie likwidacji sytuacji kryzysowych w realnych warunkach jednostki penitencjarnej. Skala ćwiczonych zagrożeń pozwoliła również na sprawdzenie mobilności służb, gdyż każda z nich zmuszona była do zaangażowania przy ich likwidowaniu dodatkowych funkcjonariuszy.
Wszyscy zebrani zgodnie podkreślili bardzo dobrą organizację ćwiczeń oraz innowacyjny plan ćwiczeń. Byli pod wrażeniem profesjonalizmu zaangażowanych w nie służb.
Podczas ćwiczeń w sposób szczególny skupiono się na tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej, jaką jest stan wyjątkowy w państwie. Doskonalono również współdziałanie Służby Więziennej, Policji,  Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego w sytuacji zagrożenia wewnętrznego. Wypracowane procedury wspólnego działania w sytuacjach kryzysowych pozwolą odnaleźć się w sytuacji realnego zagrożenia i podjąć prawidłowe działania.
Dzięki współpracy Służby Więziennej z zewnętrznymi służbami podczas realizacji przedmiotowego ćwiczenia centralnego „Jesień 2017” sformułowano szereg cennych uwag i wniosków dotyczących dalszej współpracy w zapewnieniu bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej oraz zadeklarowano chęć dalszego wspólnego doskonalenia posiadanych umiejętności.
Wszystkim biorącym udział w ćwiczeniu centralnym „Jesień 2017” dyrekcja jednostki składa podziękowania.
Tekst i zdjęcia: mjr Magdalena Obrębska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej