W areszcie w Częstochowie realizowanych jest szereg programów readaptacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień, integracji rodzin, aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym oraz z zakresu poszerzania kompetencji społecznych.

W lutym 2017 roku odbyła się pierwsza edycja programu readaptacyjnego przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom „Przejść Okres Próby”, realizowanego we współpracy z Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Częstochowie,  z Samorządowym Zakładem Budżetowym, Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie. Zajęcia grupowe dla osadzonych realizowane są w formie mini wykładów oraz dyskusji uczestników programu z przedstawicielami powyższych podmiotów prowadzącymi zajęcia. Spotkania mają charakter informacyjny i edukacyjny. Celem programu jest korekta postaw pro-kryminalnych, zapoznanie osadzonych z podstawowymi przepisami dotyczącymi warunkowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary, kary ograniczenia wolności, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, zapoznanie z organizacją pracy i kompetencjami sądowych kuratorów zawodowych i społecznych, uświadomienie korzyści płynących z właściwej współpracy z kuratorem i należytej realizacji obowiązków nałożonych przez sąd, pozyskanie informacji na temat możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach przyuczających do zawodu, uświadomienie osadzonym jak ważne jest zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Program przewiduje pięć spotkań. Planowane są jeszcze trzy edycje programu w 2017 roku. W pierwszej edycji programu uczestniczyło 7 osadzonych.

Aktualnie  w areszcie trwa pierwsza w tym roku edycja programu readaptacyjnego kształtowania umiejętności poznawczych „Prawa człowieka jako fundament niwelowania zjawiska dyskryminacji” Program ma na celu rozwijanie umiejętności poznawczych poprzez kształcenie w przedmiocie praw człowieka i wartości demokratycznych oraz ochrony kultury i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, promowanie szacunku, tolerancji i zrozumienia dla odrębności i inności, podnoszenie wrażliwości na istniejące nierówności oraz umiejętności rozpoznawania różnych przejawów dyskryminacji. Uczestnicy programu zostają zapoznani z podstawowymi i aktualnymi aktami prawnymi o charakterze międzynarodowym oraz krajowym oraz biorą udział w projekcji filmów traktujących problematykę praw człowieka. W programie uczestniczy 6 osadzonych.

 

Tekst: kpt. Sylwia Szewczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej