Władze Miasta Dębica podjęły decyzję o uhonorowaniu zakładu karnego odznaką „Zasłużony dla Miasta Dębica”, jest to pierwszy taki przypadek w skali kraju.

              Władze Miasta Dębica podjęły decyzję o uhonorowaniu Zakładu Karnego w Dębicy odznaką „Zasłużony dla Miasta Dębica”. Jest to pierwszy przypadek w skali kraju, gdzie tytułem takim wyróżniona zostaje cała jednostka penitencjarna. Uchwałę o nadaniu Zakładowi Karnemu w Dębicy odznaczenia podjęto jednomyślnie w dniu 4 października na XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy. Odznaczenie to jest przyznawane osobom oraz instytucjom, które w znaczący sposób wpłynęły na wszechstronny rozwój Miasta. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się 11 listopada 2016 r. o godzinie 18:00 podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Domu Kultury Mors w Dębicy.

               Zakład Karny w Dębicy od kilkunastu już lat aktywnie współpracuje z Miastem Dębica. Jest jedną z najbardziej znaczących instytucji wspierających miasto przy wykonywaniu prac i zadań na nim spoczywających. Pomoc ta wyraża się wsparciem logistycznym i merytorycznym zarówno w sytuacjach kryzysowych jak i przy podejmowanych inicjatywach na rzecz mieszkańców. Jedną z form pomocy jest przygotowanie i kierowanie do nieodpłatnego zatrudnienia więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w dębickim więzieniu. Od 2003 roku skazani zatrudniani byli na rzecz Urzędu Miejskiego, Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu a następnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Komunalnego Zakładu Budżetowego a następnie Zakładu Usług Miejskich, Wodociągów Dębickich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Muzeum Regionalnego.

               Tylko w bieżącym roku, przy nieodpłatnych pracach porządkowych i remontowych na rzecz miasta, zatrudnionych było średnio 60 skazanych dziennie, którzy do 31 października 2016r. wypracowali łącznie ponad 70 tysięcy godzin.

                Szczególnie ważna była pomoc skazanych skierowanych z Zakładu Karnego w Dębicy do prac przy usuwaniu skutków powodzi, które nawiedziły powiat dębicki w 2009 i 2010 roku. W 2009 r. na potrzeby likwidacji skutków klęski powodzi Zakład Karny w Dębicy skierował dodatkowo do pracy 55 skazanych, natomiast w 2010 r. 50 skazanych. Skala prac jakie wykonali skazani, jak i pozytywny jej odbiór ze strony mieszkańców pokazały, jak bardzo ważne i potrzebne jest prowadzenie dalszej ścisłej współpracy w celu przywrócenia człowieka przez pracę do wartościowego życia w społeczeństwie.

                Dotychczasowe i obecne działania podejmowane przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy doskonale wpisują się w Ministerialny Program Pracy Więźniów, a założenia tego programu poprzez rozszerzenie zakresu możliwości świadczenia nieodpłatnej pracy przez więźniów na rzecz samorządów oraz nowe ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów pozwalają na dalszy wzrost powszechności zatrudnienia wśród osadzonych w dębickiej jednostce penitencjarnej. Wynikiem działań funkcjonariuszy dębickiej jednostki w ramach poszukiwania nowych możliwości zatrudnienia skazanych poza terenem zakładu karnego związanych z Ministerialnym Programem Pracy Więźniów była kolejna grupa skazanych skierowanych od kwietnia br. do zatrudnienia w 19 placówkach oświatowych – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, którzy w okresie do 31 października br wypracowali łącznie 21 554 godziny.

               Kierownictwo i funkcjonariusze dębickiej jednostki od lat aktywnie uczestniczą również w obchodach świąt narodowych, imprezach patriotycznych, patriotyczno religijnych oraz akcjach charytatywnych. Mundur funkcjonariusza Służby Więziennej jest na stałe obecny w obchodzonych w mieście: Święcie Narodowym 3 Maja, Narodowym Święcie Niepodległości, Dniu Pamięci Zbrodni Katyńskiej i Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Od kilku lat widać go także przy kolejnych edycjach akcji Dębickich Pól Nadziei, organizowanych pod patronatem władz miasta przez Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II, której celem jest pozyskanie środków na zakup sprzętu medycznego dla cierpiących na choroby nowotworowe. Nie bez znaczenia dla budowania pozytywnego wizerunku w środowisku są też działania o charakterze edukacyjnym, przejawiające się udziałem młodzieży szkolnej, szczególnie z klas o charakterze mundurowym organizowane na terenie zakładu karnego.

               Działania te, podejmowane przez kierownictwo i funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Dębicy, znalazły uznanie i szacunek zarówno władz miasta jak i jego mieszkańców, a dębickie więzienie na trwałe wpisało się i wpisuje się w życie społeczne oraz gospodarcze miasta.

 

http://rzeszow.onet.pl/zaklad-karny-w-debicy-uhonorowany-przez-rade-miasta/wzmj8n

http://supernowosci24.pl/wiezniowie-pracowali-w-szkolach-i-przedszkolach/

http://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/zaklad-karny-w-debicy-uhonorowany-przez-rade-miasta,86475.html

http://www.debica24.eu/wiadomosci/198,pierwszy-w-polsce-zaklad-karny-otrzyma-tytul-zaslu

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/50890/debickie-wiezienie-zasluzone-dla-miasta

 

Tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy mjr Krzysztof Maźnicki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej